Plannen herinrichting Campagnebeek ter inzage


11 december 2020

Een project volgend uit het gebiedsproces Smakterbroek is de herinrichting van de Campagnebeek bij Maashees. Samen met grondeigenaren, inwoners en ondernemers is gezocht naar ruimte voor water en een goede combinatie van landbouw en natuur. De monding van de Campagnebeek in de Maas wordt als eerste anders ingericht. Er is een Ontwerp Projectplan opgesteld met concrete maatregelen dat momenteel ter inzage ligt. In de zomer van 2021 start de uitvoering.

Waterschap Aa en Maas gaat bij de Campagnebeek aan de slag met verschillende opgaven, namelijk beekontwikkeling en de herinrichting van de monding van de beek in de Maas. Door het niet tijdig beschikbaar zijn van alle benodigde gronden voor het hele project, vindt de realisatie in twee fasen plaats. Voor de totale Campagnebeek (fase 1 en 2) is een ontwerp opgesteld. Deze is opgesteld en afgestemd met diverse particuliere betrokkenen, samengewerkt met Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Landgoed Geijsteren, waterschap Limburg en gemeente Boxmeer.

Maatregelen

Voor de beschikbare gronden zijn momenteel diverse concrete inrichtingsmaatregelen uitgewerkt in een Ontwerp Projectplan Waterwet, fase 1. Deze maatregelen zijn onder andere:

  • Het verwijderen van stortsteen bij de monding van de beek in de Maas zodat vissen de beek in kunnen trekken;
  • Het ondieper maken van de beek waardoor grondwater langer in het beekdal aanwezig blijft, wat de ontwikkeling van gewenste flora ten goede komt;
  • Een deel van de beek wordt breed en ondiep gemaakt. Dit noemen we ook wel een moerasbeek. Bij piekbuien kan hier ook water worden gebufferd.

Ter inzage

Het Ontwerp Projectplan ligt 6 weken ter inzage, vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met donderdag 21 januari 2021. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Tijdens deze ter inzage periode wordt er geen publiekelijke informatiebijeenkomst georganiseerd. Schroom echter niet om bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met het waterschap. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/smakterbroek. In de zomer van 2021 wordt gestart met de uitvoering van de maatregelen van fase 1. Zodra de overige in te richten percelen verworven zijn wordt fase 2 uitgevoerd.

Smakterbroek

De herinrichting van de Campagnebeek is onderdeel van het gebiedsproces Smakterbroek. Dit is een gebied aan de Maas tussen Boxmeer in Noord-Brabant en Venray in Limburg. In 2016 had het gebied Smakterbroek door hevige regenval te maken met wateroverlast, met name bij de dorpen Holthees en Smakt. Waterschap Aa en Maas heeft daarom samen met grondeigenaren, inwoners en ondernemers in het gebied gezocht naar ruimte voor water en een goede combinatie van landbouw, wonen en natuur. Na verschillende brainstormsessies zijn er meerde concrete projecten uitgedacht om het gebied klaar te maken voor de toekomst.

Vragen

Mochten er naar aanleiding van deze plannen vragen zijn, neem dan contact op met het waterschap via 088-1788000 en vraag naar Leon van Hoften.