Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.

Locatie

De dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein richt zich op de Brabantse kant van de Maas, tussen de spoorbrug bij Katwijk/Mook (ten noorden van Cuijk) en de A50 bij Ravenstein.

Maasdijk van Cuijk tot Ravenstein

Wat gaan we doen?

  • We bekijken hoe en waar we de Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein kunnen verhogen en versterken;
  • We zorgen ervoor dat het gebied voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid;
  • We gaan de grond rond de Maasdijk mogelijk ophogen;
  • We maken het gebied aantrekkelijker voor gebruikers en omwonenden.

Waarom is deze dijkverbetering nodig?

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Om tijdig te voldoen aan de veiligheidsnorm moet er nog veel gebeuren. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch.

De veiligheidsnormen zijn strenger geworden omdat er nu veel meer mensen achter de dijk wonen dan vroeger. Er zijn meer mensenlevens, maar ook meer woningen, bedrijven en infrastructuur die beschermd moeten worden. Daarnaast neemt de hoeveelheid water dat de Maas afvoert toe door klimaatverandering. Er komen vaker hoge waterstanden voor die ook langer kunnen duren. Als we niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Kijktip: Uitleg over het project

Planning

We staan nog helemaal aan het begin van het project. De komende tijd gaat het projectteam van waterschap Aa en Maas aan de slag om informatie te verzamelen over het dijktraject en de opgave die we hier hebben. Hiervoor voeren we in juni bijvoorbeeld al een grondonderzoek uit.

In volgende fase gaan we samen met partijen in het gebied op zoek naar oplossingen die de waterveiligheid van Noordoost-Brabant verbeteren en recht doen aan de belangen, kansen en ontwikkelingen in het gebied. Naar verwachting gaat de schop in 2025 in de grond en is het project in 2028 gereed. Er is nog een lange en zorgvuldige weg te gaan, waarbij de belangen van inwoners en andere betrokkenen nadrukkelijk worden meegenomen. Uiteraard maakt ook een formeel inspraaktraject deel uit van het proces.

In 2019 is het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein opgestart. Het waterschap heeft kennisgemaakt met diverse stakeholders. Er zijn onderzoeken uitgevoerd om de huidige staat van de dijk in detail te bekijken. Ook is de stuurgroep waarin bestuurders van de samenwerkende partijen deelnemen voor de eerste keer bijeen gekomen.

Medio 2020 is de voorverkenningsfase klaar en kan de verkenningsfase beginnen. In deze fase worden kansrijke alternatieven ontwikkeld voor een dijkverbetering waarbij afstemming en samenwerking met de omgeving van groot belang is. Als de verkenningsfase klaar is, zijn de diverse opties voor een dijkverbetering bepaald. Ook is dat duidelijk welke optie de voorkeur heeft (het voorkeursalternatief). Deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. De verkenningsfase duurt tot begin 2023.

Het voorkeursalternatief kan verder uitgewerkt worden tot een plan met concrete maatregelen. Dit plan wordt formeel ter inzage gelegd. Naar verwachting kan het plan in 2025 definitief vastgesteld worden.

Er kan gestart worden met de uitvoering van de dijkverbeteringsmaatregelen en eventuele ‘meekoppelkansen’.

De dijk is volgens de nieuwe normen weer veilig en sterk.

Digitale informatiebijeenkomst 8 juli 2021

Op donderdagavond 8 juli organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst over het dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravenstein. Het projectteam heeft de resultaten uit de werkateliers gepresenteerd met de vijf mogelijke oplossingen voor de dijkverbetering. Ook is uitgelegd hoe het projectteam en de leden van de ateliers de komende tijd gaan toewerken naar het pakket maatregelen dat uitgevoerd gaat worden, het zogenaamde voorkeursalternatief.

Mocht u de digitale vergadering gemist hebben, dan kunt u deze terugkijken:

Kijk digitale bijeenkomst 8 juli terug

Ondertekening intentieovereenkomst 2 juli 2020

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein:

Gebiedsplan Raam

De beek de Laarakkerse Waterleiding

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.