Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.

Nieuws

Eind augustus: start grondonderzoek aan de dijk tussen Cuijk en Ravenstein

Eind augustus starten we, in samenwerking met veldonderzoeksbedrijf Geonius, met het uitvoeren van boringen en sonderingen aan de dijk tussen Cuijk en Ravenstein.

We proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op onze eigen grond uit te voeren. Er zijn echter plekken waar dat niet mogelijk is. Van deze stukken grond zijn de eigenaren inmiddels benaderd door omgevingsadviseur Wilbert Kuijken.

Met de boringen en de sonderingen verzamelen we exacte informatie over hoe de (onder)grond van de dijk is opgebouwd. Deze werkzaamheden duren tot half september 2023, met mogelijke uitloop tot eind september 2023. In dit nieuwsartikel lichten we graag toe wat de werkzaamheden precies inhouden, op welke locaties deze gaan plaatsvinden en waarom we het doen.

Sonderingen

Met sonderen wordt het draagvermogen van de grond bepaald. Dit gebeurt door een staaf met een kegelvormige punt ongeveer 20 meter in de grond te drukken en na de meting er weer uit te halen. Op diverse locaties in de kruin van de dijk worden sonderingen uitgevoerd. Daarnaast wordt een aantal sonderingen in het voorland uitgevoerd. De gemaakte gaten worden opgevuld met klei. Deze sonderingen worden verricht met een sondeerwagen (zie foto).

tt 3

Boringen

Naast sonderingen worden er ook handboringen en machinale boringen gedaan. Op het traject tussen Cujk en Ravenstein worden met name handboringen gedaan. Het gaat hier om circa 200 stuks.

De handboringen gaan ongeveer 4 à 5 meter diep in de dijk op de beoogde locaties. Ook in het voorland van de dijk en bij Keent gaan we handboringen doen. We doen dit om betere kennis te krijgen over het kernmateriaal van de dijk en de dikte van de kleilaag op het buitentalud. Daarnaast gaan we van een aantal monsters de milieukwaliteit bepalen.

Aan de binnenteen van de dijk gaan we handboringen verrichten om de dikte van de kleilaag te bepalen en daarmee inzicht te krijgen in het risico op piping.

Plaatsen van peilbuizen

Als laatste wordt door Mos Grondmechanica een aantal peilbuizen geplaatst. Deze worden geplaatst om inzicht te krijgen in de grondwaterstand rondom de dijk. Deze inzichten gebruiken wij om het ontwerp van de dijk verder te verbeteren.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Wilbert Kuijken op telefoonnummer 06 54 63 70 38.

Maandag 14 augustus: start vleermuizenonderzoek

Vanaf maandag 14 augustus wordt er vleermuizenonderzoek gedaan langs het dijktraject tussen Cuijk en Ravenstein. Eerst wordt er overdag gekeken naar welke bomen langs de dijk geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Dit onderzoek duurt ongeveer twee dagen. Daarna wordt rond schemertijd en in de nacht onderzocht of deze bomen door vleermuizen gebruikt worden als paarverblijfplaats. Daarnaast worden de vliegroutes van vleermuizen onderzocht. Dit onderzoek in zijn geheel duurt tot ongeveer half september. Het kan dus zijn dat u de ecoloog tegenkomt op de dijk.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Douma Zoogdierenonderzoek, namens Sweco, het ingenieursbureau waar wij mee samenwerken in de planuitwerkingsfase.

Overig nieuws en nieuwsbrieven

Meer nieuws en nieuwsbrieven

Wat gaan we doen?

  • We bekijken hoe en waar we de Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein kunnen verhogen en versterken;
  • We zorgen ervoor dat het gebied voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid;
  • We gaan de grond rond de Maasdijk mogelijk ophogen;
  • We maken het gebied aantrekkelijker voor gebruikers en omwonenden.

Waarom is deze dijkverbetering nodig?

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Om tijdig te voldoen aan de veiligheidsnorm moet er nog veel gebeuren. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch.

De veiligheidsnormen zijn strenger geworden omdat er nu veel meer mensen achter de dijk wonen dan vroeger. Er zijn meer mensenlevens, maar ook meer woningen, bedrijven en infrastructuur die beschermd moeten worden. Daarnaast neemt de hoeveelheid water dat de Maas afvoert toe door klimaatverandering. Er komen vaker hoge waterstanden voor die ook langer kunnen duren. Als we niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Kijktip: Uitleg over het project

Locatie

De dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein richt zich op de Brabantse kant van de Maas, tussen de spoorbrug bij Katwijk/Mook (ten noorden van Cuijk) en de A50 bij Ravenstein.

Maasdijk van Cuijk tot Ravenstein

Planning

Momenteel zijn we druk bezig met de planning van het vervolg van het project. We proberen in het najaar de volledige planning online te kunnen zetten.

Wat hebben we al gedaan?

Het waterschap heeft een participatieverslag gemaakt van de verkenningsfase van het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Deze fase duurde van juli 2020 tot en met december 2022. In deze periode zijn kansrijke alternatieven ontwikkeld en is het voorkeursalternatief (een plan op hoofdlijnen) vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. In dit proces is afstemming en samenwerking met de omgeving van groot belang geweest.

Momenteel bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. In de planuitwerking worden de maatregelen uit het voorkeursalternatief uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit wordt in samenwerking met architecten- en ingenieursbureau Sweco gedaan. Ook in deze fase gaat afstemming en samenwerking met omwonenden en belanghebbenden weer een grote rol spelen.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Oss
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Gemeente Maashorst
  • Provincie Noord-Brabant
  • Rijkswaterstaat
  • HWBP

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein:

Gebiedsplan Raam

De beek de Laarakkerse Waterleiding

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Meanderende Maas

foto_mema

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Doeveren

foto_doeveren

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de 4 kilometer lange dijk bij Doeveren.