Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.

Nieuws

Lopende onderzoeken en werkzaamheden aan de dijk

Vanaf 26 juni t/m 9 juli: landmeetkundige werkzaamheden in gemeente Land van Cuijk

Vanaf woensdag 26 juni tot en met dinsdag 9 juli zal Atab Landmeettechniek landmeetkundige werkzaamheden gaan uitvoeren in de gemeente Land van Cuijk. Het kan dus zijn dat u hen tegen gaat komen op de dijk.

Atab gaat verschillende zogenaamde kunstwerken persleidingen, gemalen, kazematten en de keersluis in kaart brengen. Deze gegevens worden gebruikt voor het verdere ontwerp van de dijkverbetering.

Onderstaand vindt u een planning en een toelichting op de werkzaamheden:

 • Woensdag 26 juni: Gemaal van Sasse wordt in kaart gebracht.
 • Donderdag 27 juni, vrijdag 28 juni en maandag 1 juli: verschillende vrij toegankelijke kunstwerken worden in kaart gebracht.
 • Dinsdag 2 juli tot en met dinsdag 9 juli: Atab gaat landmeetkundige werkzaamheden verrichten aan de kademuur en de Nieuwe Haven in Grave. Op 2 juli wordt gestart met de kademuur. De werkzaamheden bestaan uit het in kaart brengen van de kademuur, de Nieuwe Haven en de directe omgeving hiervan.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, neem dan contact op met Wilbert Kuijken, Adviseur Omgeving op het project. U kunt hem een e-mail sturen op wkuijken@aaenmaas.nl of hem bellen op 06-54 63 70 38.

Bouwkundige opnames en het plaatsen van NAP-bouten

In een groot aantal panden en woningen op of aan de dijk gaan bouwkundige onderzoeken plaatsvinden. Daarnaast worden hoogtebouten, zogenaamde NAP-bouten, geplaatst in diverse woningen en panden. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Quattro Expertise. Bewoners en eigenaren waarbij wij deze onderzoeken moeten uitvoeren, worden door hen per brief benaderd. Woont u aan de dijk en heeft u nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met Wilbert Kuijken (adviseur omgeving, 06 54 63 70 38).

Ecologisch onderzoek op de dijk

Vanaf februari 2024 zijn we gestart met ecologisch onderzoek langs het hele dijktraject tussen Cuijk en Ravenstein. Dit onderzoek wordt gedaan zodra de beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, actief worden. Het kan dus zijn dat we niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts onderzoek doen. U herkent de onderzoekers aan hun oranje veiligheidshesje. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over wat zij aan het doen zijn, spreek ze dan gerust aan. De onderzoeken duren tot ongeveer september van dit jaar.

Het kan voorkomen dat er ecologisch onderzoek gedaan moet worden in de buurt van woningen of op grond die niet in het eigendom is van het waterschap. In dat geval nemen wij persoonlijk contact op.

Wij zijn benieuwd naar uw mening

Wij zijn benieuwd naar de mening van omwonenden en belanghebbenden over onze plannen, communicatie en de werkwijze binnen het dijkverbeteringsproject tussen Cuijk en Ravenstein. Daarom zetten wij de tevredenheidsmonitor in.

Met de tevredenheidsmonitor sturen wij u op belangrijke momenten binnen het project een korte vragenlijst per e-mail. In deze vragenlijst kunnen omwonenden en belanghebbenden eenvoudig hun mening over bijeenkomsten, werkzaamheden, dijk- en tafelgesprekken geven en kunnen zij andere zaken met ons delen.

Met de resultaten uit de tevredenheidsmonitor kunnen wij onze manier van werken beter op uw wensen en behoeften aansluiten. Wij krijgen nieuwe inzichten die voor ons erg bruikbaar zijn.

De introductie van de tevredenheidsmonitor betekent niet dat er wat wijzigt aan onze manier van communiceren. Wij blijven u, als omwonende of belanghebbende, op de hoogte houden via de welbekende kanalen en onze adviseur omgeving Wilbert Kuijken blijft uw aanspreekpunt voor het project.

Bent u bewoner of belanghebbende aan de dijk? Meld u dan aan

Door op onderstaande button te klikken, komt u op de website terecht waar u zich aan kunt melden. Ook vindt u hier meer informatie over de tevredenheidsmonitor. U kunt zich altijd weer uitschrijven.

Meld u hier aan

Update over de planning van het project: op weg naar het voorlopig ontwerp

Momenteel bevinden we ons in de afronding van de RVO-fase. Dat betekent dat we bijna voor alle delen van de dijk het plan op hoofdlijnen klaar hebben. We starten nu met de VO-fase, waarin we aan de slag gaan met het Voorlopig Ontwerp. Hierin werken we het voorkeursalternatief uit naar een realiseerbaar en vergunbaar ontwerp. We gaan hier meer en meer in op de details van het dijkontwerp.

in de komende maanden gaan we hiervoor aan de slag met de eerste voorbereidingen. De verwachting is dat we hier tot het eind van dit jaar mee bezig zijn.

In gesprek met de omgeving

Om tot een goed Voorlopig Ontwerp te komen, vinden we het belangrijk om alle omwonenden en belanghebbenden op of aan de dijk op een goede en volledige manier te informeren en hun kennis over het gebied te raadplegen. Daarom gaan we aan de slag met keukentafelgesprekken, dijkgesprekken en informatiebijeenkomsten.


Wat houdt dit in?

We nemen omwonenden mee in het voorlopige dijkontwerp voor het deel van het traject waar zij aan wonen. Hiervoor maken we een planning voor dijkgesprekken, waarbij we bewoners aan hetzelfde traject aan de dijk tegelijkertijd uitnodigen. U kunt dit zien als een soort bundeling van de individuele keukentafelgesprekken.

In het voorlopige ontwerp zijn de wensen en ideeën die tijdens de gesprekken en de werkateliers in de verkenningsfase opgehaald zijn, daar waar mogelijk meegenomen.

Tijdens de dijkgesprekken leggen we het voorlopige ontwerp voor aan omwonenden en maken we graag gebruik van de kennis van het gebied en het landschap waarin zij wonen. We halen ervaringen op en we bekijken of deze toepasbaar en relevant zijn voor het voorlopig ontwerp.


Planning van de dijkgesprekken

Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van de planning van de gesprekken. Mocht u aan de dijk wonen of bijvoorbeeld een bedrijf aan de dijk hebben, dan kunt u van ons bericht verwachten tussen april 2024 en april 2025. We verwachten de eerste gesprekken in mei te gaan voeren. We brengen genodigden op de hoogte per brief, per mail of telefonisch.

Wat gaan we doen?

 • We bekijken hoe en waar we de Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein kunnen verhogen en versterken;
 • We zorgen ervoor dat het gebied voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid;
 • We gaan de grond rond de Maasdijk mogelijk ophogen;
 • We maken het gebied aantrekkelijker voor gebruikers en omwonenden.

Waarom is deze dijkverbetering nodig?

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Om tijdig te voldoen aan de veiligheidsnorm moet er nog veel gebeuren. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch.

De veiligheidsnormen zijn strenger geworden omdat er nu veel meer mensen achter de dijk wonen dan vroeger. Er zijn meer mensenlevens, maar ook meer woningen, bedrijven en infrastructuur die beschermd moeten worden. Daarnaast neemt de hoeveelheid water dat de Maas afvoert toe door klimaatverandering. Er komen vaker hoge waterstanden voor die ook langer kunnen duren. Als we niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Kijktip: Uitleg over het project

Locatie

De dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein richt zich op de Brabantse kant van de Maas, tussen de spoorbrug bij Katwijk/Mook (ten noorden van Cuijk) en de A50 bij Ravenstein.

Maasdijk van Cuijk tot Ravenstein

Planning

De planning van het project ziet de komende jaren als volgt uit:

Planning

Wat hebben we al gedaan?

Het waterschap heeft een participatieverslag (pdf, 3.3 MB) gemaakt van de verkenningsfase van het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Deze fase duurde van juli 2020 tot en met december 2022. In deze periode zijn kansrijke alternatieven ontwikkeld en is het voorkeursalternatief (een plan op hoofdlijnen) vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. In dit proces is afstemming en samenwerking met de omgeving van groot belang geweest.

Momenteel bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. In de planuitwerking worden de maatregelen uit het voorkeursalternatief uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit wordt in samenwerking met architecten- en ingenieursbureau Sweco gedaan. Ook in deze fase gaat afstemming en samenwerking met omwonenden en belanghebbenden weer een grote rol spelen.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Oss
 • Gemeente Land van Cuijk
 • Gemeente Maashorst
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rijkswaterstaat
 • HWBP

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein:

Gebiedsplan Raam

De beek de Laarakkerse Waterleiding

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Meanderende Maas

foto_mema

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Doeveren

foto_doeveren

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de 4 kilometer lange dijk bij Doeveren.

Contact

Wilbert Kuijken

Wilbert Kuijken
Functie
Adviseur omgeving
Telefoon
06 54 63 70 38
E-mail
secr_cuijk_rav@aaenmaas.nl

Lucy Afman

Pasfoto
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06 11 62 85 29
E-mail
secr_cuijk_rav@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.