Waterbericht juli: deze natte zomermaand een groot contrast met juni


1 augustus 2023

Een groter contrast kan niet: waar ons waterbericht van juni nog ging over een droge en recordwarme maand, was juli juist een natte zomermaand. In ons werkgebied viel tussen de 100 en 150 mm regen. Terwijl dat normaal ongeveer 80 mm regen valt. Onze sloten en beken herstelden hierdoor weer iets meer van de extreme droogte van dit voorjaar. Onze maatregelen staan nog steeds in het teken van zoveel mogelijk water vasthouden in ons gebied, want elke druppel telt. Hoe de situatie er nu voor staat en wat we komende maand verwachten, lees je in dit waterbericht.

Gevallen neerslag

In ons werkgebied viel in de afgelopen maand tussen de 100 en 150mm regen. De meeste regen viel in de driehoek Veghel – Helmond – Boxmeer. Voor een belangrijk deel dus boven de hoge, droge zandgronden in ons gebied. Doordat de regen niet in piekbuien maar als gestage regen viel, is een groot deel hiervan in de ondergrond getrokken waar het heeft gezorgd voor aanvulling van het (grondwater)systeem.

Neerslagtekort verandert in een neerslagoverschot

Het neerslagtekort is het verschil tussen gevallen neerslag en verdamping. Dit neerslagtekort rekenen  we over de periode van een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december.

Door het droge en warme voorjaar liep het neerslagtekort flink op. Sinds half juni is het weer omgeslagen en zijn er weer buien gevallen. Dit wisselvallige weer zette zich met name in de tweede helft van juli voort. Het neerslagtekort nam daarmee flink af. Momenteel is dit neerslagtekort ongeveer -20mm. Dit getal is negatief omdat er momenteel geen sprake is van een tekort, maar van een overschot. Dat betekent dat er vanaf 1 januari meer water als regen is gevallen, dan dat er als verdamping is ‘verdwenen’. Ter vergelijking: vorig jaar was er rond deze tijd een neerslagtekort van 120mm.

Grondwaterstanden

De vele regen van de afgelopen tijd zorgde ervoor dat de grondwaterstanden zijn gestabiliseerd of zijn gaan stijgen. Dat is ook te zien aan de gemeten grondwaterstanden: de bolletjes op de kaart. Deze zijn van oranje (droog) of rood (zeer droog) veelal veranderd in groen (normaal) of blauw (verhoogd). Er zijn nog enkele grondwatermetingen die nog lage grondwaterstanden laten zien (rood). De gemeten grondwaterstand zit hier echter dicht tegen de grens van normale grondwaterstanden aan (groen). Wanneer er dus nog wat meer regen valt, kleuren deze grondwatermetingen waarschijnlijk dus ook groen.

Grondwaterstanden op 1 augustus 2023

Inzoomen op de kaart kan in ons waterdataportaal

Oppervlaktewater

De afvoeren in beken en sloten liggen vrijwel overal op of boven de streefwaarde. Dat betekent dat de stroomsnelheid die voor de ecologie en het waterleven gewenst is, momenteel vrijwel overal wordt gehaald.

De hoeveelheid aanvoerwater staat momenteel niet overal maximaal. We stellen dit in naar behoefte van het achterliggende gebied. Op dit moment is er voldoende water in deze gebieden beschikbaar.

Waterkwaliteit

Ook al is het momenteel koeler en natter dan afgelopen weken: de blauwalgen zijn zeker nog niet weg.

Blauwalg in de volgende geïsoleerde (stads)wateren in ons werkgebied:​

 • De Clarinetin Deurne​
 • Dribbeleiin Gemert​
 • De Waterlelie/Paaslelie in Gemert
 • Oostvijver Warande in Helmond​
 • Ringsloot Helmon; Helmondse Bundertjes
 • Vijver Helmond; De Middenloop, Brouwhuis
 • Geerpark in Vlijmen ​
 • De Kleine Vilt nabij Beugen
 • Visvijver bij Wilbertshof in Someren
 • Vijver bij de Heinis in ’s-Hertogenbosch

Er is sprake van zichtbare blauwalg in 2 lijnvormige wateren (sloten en beken):​

 • Traverse in Helmond.
 • Sloot Leijgraaf ten zuiden van Uden
 • De meeste vispassages zijn gesloten om water vast te houden

Meer over toenemende blauwalg

Maatregelen

Instellen onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Ook al is het momenteel koeler en natter dan afgelopen weken: de droogte is nog niet voorbij. Het is van groot belang dat we zo zuinig mogelijk met het beschikbare (regen)water omgaan. Daarom geldt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater, dat sinds 15 juni van kracht is, nog steeds.

Meer informatie over dit onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Peilbeheer

Op de hoge gronden houden we stuwen hoog met de zogenaamde conserveringsmarge. Op de flanken en op de lagere delen leveren we meer maatwerk. Dat maatwerk houdt dat we stuwen hoog houden waar het kan en verlagen waar het te nat is. Het verlagen van stuwen gaat van een zeer hoge stand naar rond het streefpeil. Als de situatie na bijvoorbeeld het bewerken van het land het weer toelaat gaan stuwen weer hoog. Daarnaast zijn in de grotere waterlopen stuwen veelal automatisch en deze stuwen reageren automatisch op veel of weinig aanbod van water en houden peilen stabiel.

Maaien

Sinds 1 juni zijn we gestart met de werkzaamheden om sloten en beken te maaien. Doordat de temperaturen de afgelopen periode wat hoger waren, is de begroeiing in sloten en beken ook toegenomen. Op verschillende plekken, die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, worden of zijn slootbodems gemaaid. Hiermee kunnen we met stuwen water beter vasthouden en als het moet tijdelijk water afvoeren zonder dat de begroeiing dat water tegenhoudt.

Planning maaien

Verwachtingen watersysteem augustus

De verwachting is dat het wisselvallige en koele weer de eerste week van augustus voortzet. Dat betekent dat de grondwaterstanden nog wat verder stijgen en vrijwel overal normaal of iets verhoogd zijn voor de tijd van het jaar.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice