Publicaties en bekendmakingen


Verslag van de verkennende gesprekken voor coalitievorming: 17 april

Verslag informateur Josan Meijers (pdf, 53 kB)

Nummering van de geldig verklaarde kandidatenlijsten: 6 februari

De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas maakt ingevolge artikel I15 Kieswet het volgende bekend.

Op 3 februari 2023 heeft het Centraal Stembureau in een openbare zitting beslist over de nummering van de geldig verklaarde kandidatenlijsten. Met toepassing van artikel I14 Kieswet is de volgende nummering tot stand gekomen:

 1. Water Natuurlijk
 2. CDA
 3. VVD
 4. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 5. 50PLUS
 6. AWP, voor water, klimaat en natuur
 7. Ouderen Appèl – Hart voor Water
 8. BBB
 9. Partij voor de Dieren

Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten per openbare zitting Centraal Stembureau 3 februari

Bekijk hier het proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten (pdf, 294 kB)

Bekijk hier de bijlage van het proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten (pdf, 16 kB)

Waterschapsverkiezingen 2023: 2 februari

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas maakt het volgende bekend.

Het centraal stembureau houdt op vrijdag 3 februari 2023 in het kantoor van het waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 in ‘s-Hertogenbosch om 17:00 uur een openbare zitting. In deze zitting beslist het centraal stembureau ingevolge artikel I4 van de Kieswet over:

 • de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten.

Ingevolge het bepaalde in artikel I18 van de Kieswet liggen het proces-verbaal van deze openbare zitting en de kandidatenlijsten ter inzage op het kantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch. Het proces-verbaal wordt ook gepubliceerd op de website van het waterschap.

Tegen de bovengenoemde besluiten kan een belanghebbende en iedere kiezer tot en met 7 februari 2023 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500AE ‘s-Gravenhage.

Na onherroepelijk worden van de lijsten zullen deze worden gepubliceerd op de website van het waterschap.

Waterschapsverkiezingen 2023: 1 februari

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas maakt het volgende bekend.

Terinzagelegging kandidatenlijsten waterschapsverkiezing

Op 31 januari 2023 om 16.00 uur heeft een besloten zitting plaatsgevonden van het centraal stembureau van het waterschap Aa en Maas. Tijdens deze zitting zijn de ingediende kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen 2023 onderzocht.

Ingevolge het bepaalde in artikel I3 van de Kieswet liggen de kandidatenlijsten en, indien vereist, de verklaringen van ondersteuning, voor een ieder ter inzage bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap, Pettelaarpark 70 te ‘s-Hertogenbosch. Ook het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau ligt hier ter inzage.

Het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau, de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen zijn tevens in te zien op de website van het waterschap.

Op 3 februari 2023 om 17.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting definitief over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten.

Bekijk hier het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten (pdf, 214 kB)

Bekendmaking Dag der kandidaatstelling 12 januari

Maandag 30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling voor de Waterschapsverkiezingen. Tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten door een gemachtigde persoonlijk worden ingeleverd bij het centraal stembureau van waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te ‘s-Hertogenbosch. Het inleveren van de stukken kan niet digitaal of per post. Wij vragen u voor het inleveren van de stukken een afspraak te maken via waterschapsverkiezingen@aaenmaas.nl.

Degene die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn tot deelneming aan de waterschapsverkiezingen van 2023. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan.

Voorinlevering

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op maandag 30 januari 2023 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid om op maandag 23 januari en dinsdag 24 januari 2023 de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Hiervoor dient u van tevoren een afspraak te maken met het team verkiezingen. Dit kunt u doen via waterschapsverkiezingen@aaenmaas.nl of door te bellen naar 073-6156782. Door mee te doen aan de controle vóór de dag van kandidaatstelling, kunt u verzuimen voorkomen.

Let op:Wanneer u van de voorinlevering gebruik maakt, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op maandag 30 januari tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen.

Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

De meeste stukken (formulieren) kunt u aanmaken met de Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). De Kiesraad heeft de OSV-module voor de politieke partijen op haar website beschikbaar gesteld: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijen.

Met de OSV2020 kunt u gemakkelijk de juiste bestanden aanmaken en de benodigde formulieren uitprinten. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen.

In januari worden video-instructiebijeenkomsten georganiseerd door de softwareleverancier over het gebruik van de OSV2020..

Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. Daarnaast levert u de bestanden aan op de USB-stick.

In te leveren stukken

In ieder geval:

 • Een kandidatenlijst (model H1);
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert, om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1);
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);

Advies: zorg voor een tijdige ondertekening van de instemmingsverklaringen (i.v.m. vakanties en afwezigheid e.d.).

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatelijst inlevert. Het Burgerservicenummer moet leesbaar zijn;
 • USB-stick met daarop de bestanden van de OSV2020.

Indien van toepassing, zie verderop voor een nadere toelichting:

 • Ten minste dertig ondersteuningsverklaringen (model H4) zie hierover ook de tekst hierna

Verklaring van ondersteuning

Advies: Wij raden u aan enkele ondersteuningsverklaringen extra in te leveren. Zo voorkomt u dat u bij een ongeldige ondersteuningsverklaring een verzuim moet herstellen.

 • Bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00 (model H12).
 • Verklaring van samenvoeging (model H3-2), als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst wilt inleveren;
 • Verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in het waterschapsgebied Aa en Maas wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming tot lid van het Algemeen Bestuur in het waterschapsgebied gaan wonen.

Wie mogen op de kandidatenlijst

 • Ingezetenen van het waterschapsgebied Aa en Maas;
 • Kandidaten die niet in het waterschapsgebied wonen, indien zij een verklaring overleggen waarin staat dat zij in het waterschapsgebied gaan wonen zodra zij tot lid van het Algemeen Bestuur benoemd worden;
 • Kandidaten moeten over de Nederlandse nationaliteit beschikken;
 • Minderjarige kandidaten mogen op de kandidatenlijst, mits zij 18 jaar worden tijdens de zittingsperiode van de ‘nieuwe’ Provinciale Staten. Een kandidaat kan pas als lid van het Algemeen Bestuur worden toegelaten op het moment dat deze meerderjarig wordt;
 • De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd;
 • Om toegelaten te worden tot het Algemeen Bestuur mag de kandidaat niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Procedure beoordeling kandidatenlijsten

Onderzoek
Op dinsdag 31 januari om 16.00 uur controleert het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.

In het geval van verzuimen wordt de gemachtigde tot inleveren van de kandidatenlijsten hiervan op de hoogte gesteld. Dan krijgt de gemachtigde nog drie dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

 • Woensdag 1 februari van 9.00 – 17.00 uur;
 • Donderdag 2 februari van 9.00- 17.00 uur;

Definitieve vaststelling lijsten

Op vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten definitief vast. Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. Aansluitend worden in deze zitting ook de lijstnummers vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna binnen vier dagen beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak).

Toelichting toewijzing lijstnummers

Het centraal stembureau kent alle ingediende kandidatenlijsten een nummer toe. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige waterschapsverkiezingen hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. Daarna wijst het centraal stembureau aan de nieuwe partijen én aan partijen die nog geen zitting in het Algemeen Bestuur hebben een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting, waarbij wordt geloot tussen partijen die een lijst hebben ingediend.

Extra informatie

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken.

Alle kandidaten die geen zitting hebben in het huidige Algemeen Bestuur van Aa en Maas dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Deze moet geldig zijn op de dag van de kandidaatstelling. Bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, dan moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden. Ontbreekt dit geldige legitimatiebewijs, dan wordt de kandidatuur voor de betreffende kandidaat door het centraal stembureau, na de herstelperiode, definitief geschrapt.

Vermelding van het adres op het instemmingsformulier is verplicht. Dit formulier wordt niet ter inzage gelegd, dus de adressen worden niet openbaar gemaakt.

Let op: de kandidaten op deze verklaring moeten in dezelfde volgorde worden overgenomen als op de kandidatenlijst. Gebruik OSV2020 om fouten te voorkomen.

Verklaring van ondersteuning

Partijen die willen meedoen aan de waterschapsverkiezingen van 2023 en momenteel geen zetel hebben in het Algemeen Bestuur van Aa en Maas of deelnemen met een blanco lijst, moeten ten minste dertig schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. Dit geldt ook voor landelijk en provinciaal geregistreerde politieke partijen. Ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf maandag 16 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023 worden afgelegd.

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?

De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde ingezetenen/inwoners van waterschap Aa en Maas. Een verklaring moet met een geldig legitimatiebewijs persoonlijk worden ondertekend aan de balie van de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van de gemeente waar de kiezer staat ingeschreven.

Let opZorg ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen. Bij het inleveren moet de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de volgorde van de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.

De formulieren voor de ondersteuningsverklaringen kunt u printen vanuit de OSV2020.

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan de  waterschapsverkiezingen, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk veertien dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een bewijs van betaling van de waarborgsom worden overlegd. De waarborgsom a € 225,00 moet uiterlijk op maandag 16 januari 2023 zijn ontvangen door het centraal stembureau.

De waarborgsom moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL70NWAB0636755258 ten name van waterschap Aa en Maas onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2023, de naam van de politieke partij en eventueel het adres waar het betaalbewijs naartoe gezonden moet worden. Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling (H12) afgegeven.

De waarborgsom wordt teruggegeven, tenzij het aantal behaalde stemmen lager dan 75 procent van de kiesdeler is en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook partijen die voor de waterschapsverkiezingen 2023 geen geldige kandidatenlijst inleveren, ontvangen de waarborgsom terug.

Kandidatenlijst ter inzage

Het proces verbaal, de ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de waterschapsverkiezingen 2023 liggen voor iedereen na de besloten zitting van het centraal stembureau (dinsdag 31 januari 2023 16.00 uur) ter inzage op het kantoor van het waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te ‘s-Hertogenbosch.

Bekendmaking kandidaatstelling Verkiezing leden algemeen bestuur waterschap Aa en Maas/Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten 4 januari

De voorzitter van het Centraal Stembureau van waterschap Aa en Maas, drs. M.J.J. Jacobs, maakt ingevolge het bepaalde in artikel H1, tweede lid van de Kieswet bekend dat op de dag van kandidaatstelling, 30 januari 2023 van 09.00 uur tot 17.00 uur kandidatenlijsten met behorende stukken kunnen worden ingeleverd op het kantoor van het waterschap, Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch.

Waarborgsom kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling moet (uiterlijk 16 januari 2023) een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL70NWAB0636755258 ten name van waterschap Aa en Maas onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Formulieren kandidaatstelling

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn gedurende drie weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar via uw gemeente. De verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) is tevens verkrijgbaar bij het Centraal Stembureau van het waterschap Aa en Maas en te downloaden via onderstaande button.

Instemmingsverklaring kandidaten (pdf, 34 kB)

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling

Er bestaat de mogelijkheid om in de periode van maandag 23 januari tot en met vrijdag 27 januari 2023 tussen 09.00 uur en 17.00 uur de formulieren op correctheid te laten controleren. Er kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met mevrouw L. Kools, 073-61 56 782 , e-mail: waterschapsverkiezingen@aaenmaas.nl.

Bekendmaking Ondersteunende software verkiezingen

De voorzitter van het Centraal Stembureau van waterschap Aa en Maas maakt ingevolge het bepaalde in artikel P1a van de Kieswet bekend dat het ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: http://www.kiesraad.nl/artikel/ondersteunende-software-verkiezingen-osv.

We raden politieke groeperingen aan om dit programma te gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen. U kunt OSV downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als een partij gebruikt maakt van OSV, dan ontvangen wij graag op de dag van de kandidaatstelling een usb-stick met de OSV bestanden, inclusief een uitdraai van deze bestanden.

Bekendmaking zittingen centraal stembureau

De voorzitter van het Centraal Stembureau van waterschap Aa en Maas maakt bekend dat:

 • Het Centraal Stembureau in een (besloten) zitting op dinsdag 31 januari 2023 om 16:00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten onderzoekt. Ingevolge het bepaalde in artikel I3 van de Kieswet worden de ingediende kandidatenlijsten en de verklaringen van ondersteuning onmiddellijk nadat de lijsten door het Centraal Stembureau zijn onderzocht ter inzage gelegd bij het Centraal Stembureau op het kantoor van het waterschap. Het proces-verbaal van de zitting wordt eveneens ter inzage gelegd bij het Centraal Stembureau.
 • Het Centraal Stembureau op vrijdag 3 februari 2023 in het kantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch om 17:00 uur een openbare zitting van het Centraal Stembureau houdt. In deze zitting beslist het centraal stembureau ingevolge artikel I4 van de Kieswet over:
  • de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Tevens nummert het Centraal Stembureau ingevolge artikel I12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het Centraal Stembureau op het kantoor van het waterschap en geplaatst op de website van het waterschap: www.aaenmaas.nl. De kandidatenlijsten worden openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.aaenmaas.nl.

Het Centraal Stembureau in een openbare zitting op donderdag 23 maart 2023 in het kantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch ingevolge artikel P20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief vaststelt. Deze zitting vangt aan om 11.00 uur. Het proces-verbaal van de zitting wordt openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.aaenmaas.nl.

Besluiten dagelijks bestuur 6 december

Ons dagelijks bestuur heeft op 6 december 2022 gelet op het bepaalde in de Kieswet en de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen die per 1 januari 2023 in werking treedt, de volgende besluiten genomen.

 • Tot intrekking van het besluit van het Dagelijks Bestuur 19 april 2022, besluitnummer 06541 931 08/3.1.4 per 1 januari 2023.
 • Tot het instellen van het centraal stembureau ten behoeve van de bestuursverkiezingen 2023 per 1 januari 2023.
 • Tot benoeming van de plv voorzitter, leden en plaatsvervangend leden conform het voorstel bij dit besluit per 1 januari 2023.
 • Tot aanwijzing van personen, conform het voorstel bij dit besluit, die het centraal stembureau bij de uitvoering van zijn werkzaamheden kunnen bijstaan per 1 januari 2023.
 • Tot het aanwijzen van 4.29 als geschikte ruimte in het Waterschapshuis te ’s-Hertogenbosch, tot het houden van de zittingen van het centraal stembureau.
 • Tot aanwijzing van het rekeningnummer IBAN:NL70NWAB0636755258 als rekeningnummer, onder vermelding van de woorden “waarborgsom registratie” of “waarborgsom kandidaatstelling”, ter betaling van de onderscheiden waarborgsommen in het kader van de verkiezingen.