Ik wil een politieke partij registreren voor de waterschapsverkiezingen


Als een partij onder een bepaalde naam (aanduiding) wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze zich registreren bij waterschap Aa en Maas. Deze naam/ aanduiding wordt geregistreerd in een door het centraal stembureau bijgehouden register. De aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet te staan. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau van het waterschap laten registreren. Een partij hoeft zich niet voor iedere verkiezing opnieuw te laten registreren. De registratie blijft staan als bij een nieuwe verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Het is daarvoor niet nodig om een zetel te halen.

Registreer uiterlijk 19 december 2022

Voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 moet het registratieverzoek uiterlijk 19 december 2022 zijn ingediend bij het centraal stembureau van het waterschap in ‘s Hertogenbosch. Komt het registratieverzoek later binnen, dan wordt het verzoek niet meer meegenomen. Is het registratieverzoek te laat ontvangen of is er geen registratieverzoek gedaan, dan kan de partij toch nog aan de verkiezing deelnemen. De groepering krijgt dan alleen een nummer in plaats van een aanduiding/naam.

Benodigde bescheiden

Bij het registratieverzoek moet het volgende worden overlegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de
  vereniging of stichting zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, dat is
  afgegeven door de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
 • een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing
  van een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde, die
  bevoegd zijn de geregistreerde aanduiding boven de
  kandidatenlijst te plaatsen.

Waarborgsom

Voor het registratieverzoek geldt een waarborgsom van € 225,-. Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekening nummer NL70NWAB0636755258 t.n.v. waterschap Aa en Maas onder vermelding “waarborgsom registratie + naam groepering”. Deze waarborgsom wordt teruggestort als de politieke groepering bij de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inlevert.

Doorwerking

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben in beginsel ‘doorwerking’. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeft te worden geregistreerd bij het waterschap voor de waterschapsverkiezingen en daar ook geen waarborgsom voor hoeft te worden betaald.

Plaatselijke afdelingen van landelijke partijen kunnen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij het waterschap indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 2a van de Kieswet. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Samenvoeging aanduiding boven lijst

Als je samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kun je boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.