Beregeningsbeleid

Het beregeningsbeleid bevat regels voor het beregenen. Hiermee willen we de agrarische- en natuurbelangen reguleren.

Wijzigingen per 1 maart 2015

  • De invloedsgebieden rondom Natura 2000 gebieden het Vlijmens Ven / Moerputten, de Oeffeltermeent en in enkele plekken rondom de Strabrechtse Heide zijn kleiner geworden.
  • U mag putten die binnen de beschermingszones liggen, verder van het natuurgebied af verplaatsen (‘afwaarts verplaatsen’). De vergunningplicht blijft zodat toetsing vooraf mogelijk is.

Hoofdlijnen beregeningsbeleid

Meer flexibiliteit na het nemen van waterconserverende maatregelen. Dit betekent:

  •  Het voorjaarsverbod en urenverbod voor graslandberegening vervalt
  • Het makkelijker wordt om een onttrekkingsput te verplaatsen
  • Er makkelijker putten bij geslagen kunnen worden, tot een grens van 1 put per 5 hectare (daarna geldt een vergunningplicht)
  • Een grotere pompinstallatie mag tot een grens van 70 m3/h of 100 m3/h afhankelijk van de bedrijfsvoering (daarna geldt vergunningplicht). U moet hierbij rekening houden met landelijke en technische vereisten.

Voorwaarde voor flexibeler beregenen

Wilt u flexibeler beregenen? Tref dan één of meerdere waterconserverende of -besparende maatregelen. Het aantal maatregelen hangt af van de omvang en locatie van uw bedrijf. Het type maatregel mag u zelf kiezen. Er is ruimte voor vernieuwende maatregelen.
Afspraken met agrarische ondernemingen worden in een model bedrijfswaterplan vastgelegd. Met andere gebruikers van grondwater (sportvelden/golfbanen) worden via een vergunning maatwerkafspraken gemaakt.

Geen flexibiliteit in en rondom de natuur

De precieze begrenzing van beschermde gebieden ziet u op de kaart en in de stukken van de keur.  Naast de gebieden waterhuishouding (EHS) en de attentiegebieden zijn nu ook de invloedsgebieden N2000 beschermd. 

Onttrekkingsverbod bij droogte

Buiten de beschermde gebieden is meer flexibiliteit mogelijk. Als de grondwaterstand in het voorjaar in een gebied te laag wordt, stellen we op 1 april een verbod in voor het beregenen van grasland voor dat gebied. Het verbod geldt twee maanden. In deze viewer vindt u onder het kopje kwantiteit actuele informatie over de grondwaterstanden. 

Overgangstermijn voor agrarische ondernemingen tot 1 januari 2018

Veel agrarische bedrijven  hebben een vergunning om te mogen beregenen. De vergunning vervalt voor ondernemingen buiten de beschermingszones die op 1 januari 2018 aan de algemene regels voldoen. Als een agrarische onderneming dan geen bedrijfswaterplan heeft,  mag men niet meer beregenen.

Het waterschap investeert in waterconservering

De komende jaren investeren we in een betere waterhuishouding voor de landbouw. Het gaat om in totaal 85.000 hectare. Het doel is meer water conserveren. Het eerste project (Landhorst 4000ha) is afgerond, de Leijgraaf (20.000ha) is in uitvoering. Daar kijken we naar optimalisatie van het peilbeheer en de lokale wateraanvoer-situatie.

De registratieplicht voor beregening blijft

U ontvangt elk jaar een bericht om het aantal kuub onttrokken grondwater te melden. De kleine onttrekkingen (pomp kleiner dan 10 m3/h) in zijn uitgezonderd van deze registratieplicht.


Aanvullende informatie

Waterwetloket

E-mail: info@aaenmaas.nl
Telefoonnummer : 073-615 83 33 (ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00)
Faxnummer: (073) 615 83 30
Postbus 5049 5201 GA 's-Hertogenbosch