Beregenen uit grondwater


Grondwater is belangrijk voor de landbouw, maar ook voor de natuur en ons drinkwater. Tegelijkertijd zijn er steeds meer perioden van droogte. Daarom is het noodzakelijk dat we slim en zuinig omgaan met grondwater. Samen met de andere waterschappen in onze provincie hebben we een beregeningsbeleid opgesteld. Hierin staan onder andere regels voor flexibel beregenen uit grondwater.

Onttrekkingsverbod bij lage grondwaterstanden

We zijn beheerder van het watersysteem, waar grondwater een onderdeel van is. De grondwaterstand is hoog in de winter en laag in de zomer. Staan de grondwaterstanden in de zomer té laag? Dan herstelt de grondwaterstand in de winter niet en daalt deze in de zomer erop steeds verder. Een dalende grondwaterstand zorgt voor: verzakkingen aan huizen, verdroging van de natuur en minder opbrengst van de landbouw. Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houden we de grondwaterstanden voortdurend in de gaten. 1 april is een belangrijke datum: het bestuur bekijkt dan per deelgebied wat de grondwaterstanden zijn. Zijn de gemeten grondwaterstanden in meer dan de helft van een deelgebied lager dan de ondergrens?  Dan kan ons bestuur een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Dat verbod geldt dan voor de maanden april en mei.

Actuele waterstanden in waterdataportaal

In deze kaart vind je de op 1 april actuele grondwaterstanden. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de ondergrens die voor dat meetpunt in het voorjaar is bepaald, kleurt een bolletje rood. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes in een deelgebied rood? Dan kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Dat verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Meer (kaart)informatie over waterstanden vind je in het actuele waterdataportaal.

We hebben geen onttrekkingsverbod ingesteld op 1 april. Grasland beregenen met grondwater vanaf 1 april toegestaan. Lees hier het hele nieuwsbericht hierover.

Direct naar de kaart met de op 1 april actuele grondwaterstanden

Hoofdlijnen van beregenen uit grondwater

Voorwaarden voor flexibel beregenen uit grondwater

Het beregeningsbeleid is bedoeld voor beregening van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt buiten een attentiegebied, beschermd gebied of invloedsgebied Natura 2000.

Grondwater onttrekken is hier toegestaan, mits je voldoet aan alle van de volgende voorwaarden:

  • Bij grasland is de pompcapaciteit maximaal 70m3 per uur.
  • Bij akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw of container- en substraatteelt is de pompcapaciteit maximaal 100m3 per uur.
  • Je hebt maximaal 1 put per 5 hectare landbouwgrond of grasland in gebruik.
  • De putten mag niet dieper zijn dan de maximale diepte zoals bepaald op de kaart met maximale boordiepten.
  • Je hebt een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.
  • Vier weken voor de start van de onttrekking doe je een melding.

Beregening in een attentiegebied, beschermd gebied of invloedsgebied Natura 2000

In beschermde gebieden, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 worden geen nieuwe vergunningen verleend voor beregening. Flexibel beregenen is hier niet van toepassing.

Bekijk de gebieden op onze Kaarten Waterschapsverordening

Voorwaarden voor flexibel beregenen: dit moet je doen

Controleer of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Wil je weten of je aan de regels/voorwaarden voldoet? Dan kun je dit voortaan op een eenvoudige en snelle manier controleren via onze Vergunningchecker.

Voor vergunningaanvragen die je indient vanaf 1 januari 2024 maak je gebruik van de Vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket(opent in nieuw venster). Vanaf 1 januari is de link naar het nieuwe Omgevingsloket beschikbaar.

Onze eigen Vergunningchecker(opent in nieuw venster) blijft vooralsnog nog een tijdje beschikbaar met de overgang naar de Omgevingswet. Let erop dat de termen die hierin staan, nog volgens de Keur zijn. De inhoud (wat wel en niet mag) verschilt hierin niet van de Vergunningcheck die in het nieuwe Omgevingsloket staat. Twijfel je over een uitkomst die je krijgt in de Vergunningcheck? Neem dan contact op met het Waterloket.

Doe de check van Aa en Maas

Doe de check op het nieuwe Omgevingsloket

Maak een bedrijfswaterplan

Wil je flexibeler beregenen? Dan ben je verplicht om water te conserveren of te besparen. Hiervoor moet je maatregelen nemen. Het aantal maatregelen hangt af van de omvang en locatie van je bedrijf. Het type maatregel mag je zelf kiezen. De maatregelen leg je vast in een bedrijfswaterplan.

Meer over het bedrijfswaterplan

Doe een melding als je gaat beregenen

Als je gaat beregenen, doe je hiervan een melding. Bij het indienen van de melding stuur je het bedrijfswaterplan mee.

Melden beregening

Geef ieder jaar de grondwateronttrekking door

Ieder jaar moet je via een formulier op onze website opgeven hoeveel grondwater je onttrokken hebt. Hierover ontvang je bericht van ons.

H2­S gas bij het oppompen van water

Bij het oppompen van grondwater bij een diepte van minder dan 40 meter kan H2­S gas vrijkomen. Je herkent het aan de lucht van rotte eieren. Het komt met name voor op plekken met veel leemrijke veenlaagjes in de grond. Het vrijkomen van H2S gas leidt bij lage concentraties tot geurhinder (‘rotte eierenlucht’). Als gevolg hiervan kunnen klachten ontstaan, zoals hoofdpijn en/of misselijkheid. Bij hogere concentraties kunnen andere klachten ontstaan, zoals pijnlijke ogen en irritatie aan slijmvliezen, oogleden, en luchtwegen. Dergelijke concentraties kunnen optreden bij ongunstige omstandigheden zoals hoge temperatuur, windstilte, gebrek aan ventilatie, korte afstand tot de bron en/of de duur van de blootstelling aan het gas. De GGD adviseert om meteen te stoppen met het oppompen van grondwater zodra je rotte eierenlucht ruikt. Kraan/leidingwater is een goed alternatief voor het gebruik van grondwater. Als je toch grondwater gebruikt, laat het dan onderzoeken.

Lees het TNO onderzoek naar H2­S gas in Brabant

Goed om te weten

  • Heb je een sportveld of golfbaan? Dan maken we maatwerkafspraken met je en heb je nog steeds een vergunning nodig.
  • Voldoe je niet aan de voorwaarden van de beleidsregel, dan heb je naast het bedrijfswaterplan ook een vergunning nodig.
  • Als de grondwaterstand in het voorjaar in een gebied te laag wordt, stellen we op 1 april een verbod in voor het beregenen van grasland voor dat gebied. Het verbod geldt twee maanden. Houd hiervoor de nieuwsberichten op onze website in de gaten of kijk in de actuele waterinformatie.

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333