Zo werken we samen


Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor de economie, natuur en samenleving. Hoe goed overheden, bewoners en ondernemers hun best ook doen, niet alle gevolgen van extreem weer zijn volledig te beheersen. Daarom is samenwerking en een gezamenlijke aanpak noodzakelijk.

Samenwerking op verschillende niveaus

Waterschap Aa en Maas werkt samen met partners op verschillende niveaus:

  • lokaal: met inwoners, boeren en bedrijven;
  • regionaal: met gemeenten, provincie, natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties en andere maatschappelijke partners;
  • landelijk: met onderzoeksinstituten, het Rijk en andere waterschappen.

Naast samenwerken op verschillende niveaus besteden we ook aandacht aan het delen van kennis, aan het vergroten van bewustzijn en aan het agenderen van thema’s op de juiste plekken.

Lokaal niveau

Onweerstaanbaar Someren

Om inwoners en bedrijven te bereiken, hebben de gemeente Someren en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel weerdialogen georganiseerd. De drie overheden werken samen met inwoners en bedrijven om Someren klimaatbestendiger te maken. Meer informatie

Waardevol water in Den Bosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt bewonersinitiatieven en organiseerde in september 2017 de Bossche Waterweek, om bewustzijn te creëren bij burgers. Ook vergroening van bedrijventerreinen en een aanpak voor groene daken staan op de agenda. Meer informatie

Klimaatbestendig Oss

In Oss werken de gemeente, het waterschap, ZLTO, IVN en woningcorporaties samen aan diverse projecten. Voorbeelden hiervan zijn: pilot bijenlandschap, de aanleg van een tiny forest, tuinvergroening en vergroening van de nieuwbouwschool Herpen.

Operatie Steenbreek As50+

Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief. Het doel: burgers, bedrijven en scholen stimuleren en faciliteren om hun tuin en omgeving te vergroenen. Watersamenwerking As50+, bestaande uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad, Oss en waterschap Aa en Maas, sluit hierbij aan. Meer informatie

Klimaatbestendig Land van Cuijk

In het Land van Cuijk zijn er acties op bestuurlijk niveau, evenals concrete, wijk- en gebiedsgerichte activiteiten zoals (gevel)tuinacties. Meer informatie

Onweerstaanbaar Brabantse Peel

Met het aanpassen van de ruimte om ons heen streven we ernaar weersextremen zoveel mogelijk op te vangen. Om een beeld te geven van de projecten die wij samen met de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren) en drinkwaterbedrijf Brabant Water uitvoeren, is de Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2027 opgesteld. Sommige projecten ontvangen een subsidie van het Rijk. Deze uitvoeringsagenda bestaat uit een beschrijving van het landelijke en regionale beleid voor klimaatadaptatie en een beschrijving van de 21 geselecteerde projecten. Meer informatie

Regionaal niveau

Samenwerking regio Noordoost-Brabant

Innovatie in de landbouw (verduurzaming/kringloop) vinden wij belangrijk. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld ons maaisel hergebruiken? Om dit soort belangrijke dingen samen te ontdekken doen wij mee aan de samenwerking met regio Noordoost-Brabant.

Provincie Noord-Brabant

Met een platform wil de provincie Noord-Brabant iedereen toegang geven tot relevante informatie, variërend van een kaart met inspirerende voorbeelden tot actuele kennis over de verschillende maatschappelijke sectoren. Meer informatie

Samenwerking MRE regio

Op initiatief van waterschap Aa en Maas heeft Metropool Regio Eindhoven (MRE) met de verschillende overheidspartners begin 2017 de stresstest Zuidoost-Brabant uitgevoerd. Hiermee staat klimaatadaptatie op de agenda van de regio. Meer informatie

Deltaprogramma Hoge Zandgronden

Delen van Noord-Brabant en Limburg behoren tot de droogste gebieden van Nederland. Er zijn overwegend zandgronden die maar weinig water vasthouden en er valt weinig neerslag. De zandgronden van Zuidoost-Nederland lopen daarmee op langere termijn het risico zo droog te raken dat reguliere landbouw er niet meer rendabel is en dat natuurgebieden verdwijnen. Daarom werkt Aa en Maas met 12 projectpartners samen in het Deltaprogramma Hoge Zandgronden.

Landelijk niveau

Deltaplan en klimaatstresstesten

Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel daarvan zijn onder andere de klimaatstresstesten die elke gemeente uiterlijk in 2019 moet uitvoeren.

LIFE-IP Klimaatadaptatie

We werken samen met de provincie Noord-Brabant aan een belangrijk project genaamd LIFE-IP Klimaatadaptatie. Dit project wordt ondersteund door Europese subsidies en heeft als doel om de aanpassing aan klimaatverandering in Nederland te versnellen.

Samenwerking met het Rijk

Als gemeenten en waterschappen voldoen aan de normen en hun verantwoordelijkheid nemen, en er toch wateroverlast is, hoe ga je dan om met de gevolgen? Aa en Maas werkt samen met de ZLTO om normen te bespreken en landelijke wetgeving te kunnen beïnvloeden.

Klimaatverbond Nederland

Het Klimaatverbond is een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen die lokaal klimaatbeleid verankert, uitvoert en zichtbaar maakt. Meer informatie

Samenwerkingsprojecten

Ook werken we aan projecten die zowel ‘te nat’ als ‘te droog’ aanpakken. Een goed voorbeeld is het project Blauwe Poort in Laarbeek waar we een waterhouderij realiseren. Hier vangen we water in perioden van wateroverlast op en wordt verkend hoe agrariërs ten tijde van watertekort gebruik kunnen maken van dit opgeslagen water. Door anders te kijken naar mogelijkheden voor waterberging en samenwerkingsmogelijkheden tussen agrariërs onderling te verkennen kan mogelijk invulling worden gegeven aan het concept van de waterhouderij.