Deltaplan Hoge Zandgronden


Meer dan provincie en het werkgebied van ons waterschap bestaat uit zandgronden. Hier zijn perioden van droogte, die steeds vaker voorkomen door de klimaatverandering, . Zowel op korte als op lange termijn heeft droogte hier veel gevolgen voor de natuur en de landbouw. Binnen het Deltaplan Hoge Zandgronden werken we samen met allerlei partners. Het doel: maatregelen uitvoeren die de verdroging tegengaan.

Risico’s van droogte voor zandgronden

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt (“Brabant is een natte provincie”) behoren delen g tot de droogste gebieden van Nederland. We vinden hier overwegend zandgronden. Die houden maar weinig water vast. Bovendien hebben we in het verleden ons watersysteem vooral ingericht op het afvoeren van water. Daardoor wordt regen niet voldoende vastgehouden in het gebied. Op de meeste plekken moeten boeren het landbouwgebied beregenen, vooral vanuit grondwater.

In de toekomst zal door de klimaatverandering de verdroging sterk doorzetten. De zandgronden van Zuidoost-Nederland lopen daarmee op langere termijn het risico zo droog te raken dat er veel schade ontstaat voor zowel de natuur als de landbouw. Dat risico wordt nóg groter als we ongelimiteerd water blijven onttrekken.

Het doel van het Deltaplan Hoge Zandgronden

Het Deltaplan Hoge Zandgronden is een samenwerking tussen allerlei partijen, waaronder de provincies Noord-Brabant en Limburg, de waterschappen, gemeenten, land- en tuinbouwbedrijven en natuurorganisaties. Het doel van het werkprogramma is beter voorbereid zijn op droogte door het nemen van slimme maatregelen, zoals:

  • het verminderen van de vraag naar en het gebruik van water (bewustwording en gedragsverandering);
  • het vasthouden van water in het gebied;
  • het verbeteren van de sponswerking van de bodem;
  • het vergroten van de aanvoer van water uit de Maas.

Het Deltaplan Hoge Zandgronden moet leiden tot een klimaatbestendig regionaal watersysteem en tot een plan voor de ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg.

Bekijk hier het filmpje

De planning

Tussen 2009 en 2015 is de basis gelegd voor het programma Deltaplan Hoge Zandgronden. In 2015 is het onderdeel geworden van het Deltaprogramma Zoetwater en draagt ook het Rijk bij .

De eerste fase van het programma loopt van 2016 tot 2021. Het werkprogramma beschrijft voor zes jaar wat de samenwerkende partijen met steun van het Rijk doen om de zoetwatervoorziening te verbeteren, welke maatregelen worden getroffen, hoe deze worden gefinancierd en hoe de aansturing en verantwoording plaatsvinden.

Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe periode, die loopt van 2022 tot 2027, waarin we samen werken om de droogte en de gevolgen daarvan te beperken.

Vragen? Wij helpen je graag!