Peelvenen Groote Peel


Waterschap Aa en Maas werkte aan het herstel en behoud van het bijzondere hoogveen in Nationaal Park De Groote Peel. Een stabiel waterpeil is hiervoor essentieel. We hielden in dit project ook rekening met de belangrijke cultuurhistorische waarde, de leefbaarheid van het gebied en de ontwikkeling van omliggende landbouw.

Locatie

Nationaal Park De Groote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant, tussen Meijel, Asten en Nederweert.

Planning

De uitvoering van het project is gestart in 2016 en afgerond in 2018.

Wat hebben we gedaan?

 • We voerden het project Groote Peel Peilopzet uit (rondom het natuurgebied);
 • We voerden het project LIFE+ Groote Peel uit (in het natuurgebied);
 • We deelden het watersysteem op in compartimenten;
 • We verbeterden onze stuurmogelijkheden op het waterpeil;
 • We hebben dertien kilometer kade aangelegd of verhoogd;
 • We hebben achtendertig stuwen aangelegd;
 • We hebben zeventien kilometer waterloop gedempt, afgedicht of afgedamd;
 • We hebben de Eeuwelse Loop naar de rand van de Groote Peel verlegd, parallel aan de N279.

Subsidieregeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas wil het unieke hoogveen in de Peel behouden en ontwikkelen en neemt verschillende maatregelen. Initiatiefnemers in de streek kunnen ook meehelpen: op het gebied van natuur, milieu, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en agrarische structuurverbetering. We ondersteunen de initiatieven met de Subsidieregeling Peelvenen.

Lees hier meer over de Subsidieregeling Peelvenen

Natschaderegeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas stelde in oktober 2005 het landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’ vast. Maatregelen uit het plan worden uitgevoerd in verschillende modules. Ontstaat door de uitvoering van de modules schade? Dan kun je bij het waterschap terecht. Het waterschap behandelt de verzoeken om schadevergoeding.

Lees hier meer over de natschaderegeling

Peelvenen

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg
 • Staatsbosbeheer

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Groote Peel:

Peelvenen Deurnsche Peel

Hoogveen in natuurgebied de Deurnsche Peel

Na ontginning van het Peelgebied lag de Deurnsche Peel in een sterk ontwaterd landbouwgebied. Aa en Maas ging verdere verdroging tegen en herstelde het hoogveen.

Peelvenen Leegveld

Straatbordje Leegveld

In het projectgebied Leegveld worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd om de natuur in de Peel te kunnen behouden.

Peelvenen De Bult

Natuurgebied De Bult

In dit gebied zijn waterlopen ondieper gemaakt, grenssloten gedempt, stuwen en peilgestuurde drainage aangelegd om restanten van hoogveen, berkenbos en droge en vochtige heide te behouden en waar mogelijk te herstellen.