Natschaderegeling Peelvenen


De Landinrichtingscommissie stelde in oktober 2005 het landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’ vast. Maatregelen uit het plan worden uitgevoerd in verschillende modules. Ontstaat door de uitvoering van de modules schade? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding. Het waterschap behandelt de verzoeken om schadevergoeding.

Locatie

De Peelvenen is een natuurgebied dat ligt in onder andere de gemeente Deurne. Het gebied ligt in de zuidoostelijke hoek van Noord-Brabant, tegen de grens met Limburg.

Behandeling schadeverzoeken

Een verzoek om schadevergoeding wordt behandeld zoals is vastgelegd in de Verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas 2015. Je verzoek om schadevergoeding moet onderbouwd zijn en zo volledig mogelijk: aanduiding oorzaak schade, opgave van aard en omvang schade.

In de regel adviseert een onafhankelijke commissie over de afhandeling van het verzoek om schadevergoeding. Tegen het besluit staat bezwaar en beroep open.

Schade indienen

Je kunt een verzoek om schadevergoeding digitaal of per post indienen:

Lees verder hoe je schade kunt indienen


Contact

Juridische Zaken

Telefoon
088-17 88 000
E-mail
info@aaenmaas.nl