Plannen optimalisatie peilbeheer Oploo en Landhorst ter inzage


12 juni 2020

Waterschap Aa en Maas is in 2018 samen met de streek aan de slag gegaan om het watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer te optimaliseren. Er zijn analyses uitgevoerd en tijdens streekbijeenkomsten zijn knelpunten en kansen opgehaald. Dit alles heeft geresulteerd in een visie met maatregelenpakket. Vanuit deze visie zijn nu voor twee deelgebieden (Oploo en Landhorst) de eerder voorgestelde maatregelen uitgewerkt in ontwerp-projectplannen Waterwet. In deze plannen wordt het nut en de noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem beschreven. Deze plannen ligt tot en met 24 juli 2020 ter inzage.

In het huidige watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer worden kansen en knelpunten ervaren in het dagelijks waterbeheer. Waterpeilen en grondgebruik zijn niet overal optimaal op elkaar afgestemd en de wateraanvoer en waterafvoer kan worden verbeterd. Daarnaast gaan we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met meer periodes van langdurige droogte of kortstondige hevige regenval. Dit betekent dat een veerkrachtig en dynamisch watersysteem nodig is om hier goed mee om te kunnen gaan. Daarom is waterschap Aa en Maas samen met de streek aan de slag gegaan om de water aan- en afvoer en peilbeheersing in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer te optimaliseren.

Maatregelen in Oploo en Landhorst

Met het uitvoeren van diverse maatregelen worden knelpunten in het watersysteem opgelost in de regio Oploo en Landhorst. Dit zijn onder andere knelpunten die door de streek in een eerder stadium zijn ingebracht tijdens streekbijeenkomsten. Denk hierbij aan het verbeteren van de wateraanvoersituatie, het verplaatsen of aanpassen van stuwen om de peilbeheersing te optimaliseren en het oplossen van knelpunten in de waterafvoer door bijvoorbeeld duikers te vergroten. Ook wordt bij een stuw in de Oeffeltse Raam een vispassage aangelegd. In de plannen wordt het nut en de noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem beschreven. Belanghebbenden kunnen in de plannen terugvinden of een effect optreedt op hun eigendommen langs de beken. Bekijk de maatregelen bij u in de buurt op de maatregelenkaart: www.aaenmaas.nl/stanthonisboxmeer/maatregelen.

Ter inzage

De ontwerp-projectplannen liggen 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 12 juni tot en met vrijdag 24 juli 2020. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/stanthonisboxmeer. Begin 2021 wordt gestart met uitvoering van de maatregelen in Oploo en Landhorst.

Vragen

Mochten er naar aanleiding van deze plannen vragen zijn, neem dan contact op met het waterschap via 088-1788000 en vraag naar Leon van Hoften of Niels van Rooij.