Maaien

We maaien om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien. Dit belemmert de aan- en afvoer van water.

Periode en planning

Elk jaar maaien we zoveel mogelijk tussen 1 juni en 15 november. Als we vóór 15 juli maaien, zijn we extra zorgvuldig om de flora en fauna te beschermen. Van de aannemer in uw gebied hoort u wanneer ze komen maaien.

Wat wordt er gemaaid?

Wilt u weten wat de aannemer in de periode van 1 juni tot 15 juli? Kijk dan op de overzichtelijk maaikaart die we voor u hebben gemaakt. U kunt op postcode zoeken. 

 maaikaart

Afspraken rondom maaien

We maaien niet méér dan nodig om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen en de kosten te beheersen. Soms moeten de aannemers in een deel van het gebied over particuliere gronden rijden. Eigenaren en pachters van deze gronden zijn verplicht deze onderhoudswerkzaamheden te gedogen. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de waterlopen verplicht om het maaisel te ontvangen. De aannemers zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Mocht daarbij toch schade ontstaan, neem dan contact op met de directievoerder maaibestek van uw districtskantoor.

 

Aannemers

Hieronder vindt u welke aannemer de komende jaren het onderhoud in uw gebied gaat uitvoeren.  

 District Boven Aa  Pennings Groenvoorziening BV
 District Raam  Aannemersbedrijf J. van den Brand BV
 District Hertogswetering rayon Oost  Gebr. Van Erp BV
 District Hertogswetering rayon Koningsvliet

 Gebr. Tolenaars

 District Beneden Aa rayon Boekel - Laarbeek  Henssen BV
 District Beneden Aa rayon Uden - Meierijstad  Tijssen VOF
 District Beneden Aa rayon Bernheze - St. Michielsgestel  Theo Klever BV

Contactgegevens aannemers

Onderstaand vindt u een overzicht met de contactgegevens van de aannemer die in uw gebied het onderhoud gaat uitvoeren. Bij vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aannemer.  

Aannemer Contactpersoon Telefoonnummer
 Pennings Groenvoorziening BV  Wim Pennings (eigenaar)  073 - 69 09 215
 Aannemersbedrijf J. van den Brand BV  Jeroen Gordijn  06 - 21 59 90 77
 Gebr. Van Erp BV  Jan van Erp  0412 - 62 22 13
 Henssen BV  Hub Gerards  046 - 44 34 430
 Tijssen VOF  Riny van Binsbergen  0166 - 66 19 58
Gebr. Tolenaars                                                                                Sander Tolenaars                                                                                                              0183 – 40 38 63

 Theo Klever BV

 Theo Klever (eigenaar)

 0348 - 44 45 29

 

Aanbesteding maaionderhoud

Waarom besteedt het waterschap het maaiwerk opnieuw aan?

De markt in het maaionderhoud ontwikkelt zich. Er komen machines die efficiënter werken of het werk beter doen. Het waterschap besteedt opnieuw aan om in te springen op deze kansen. 

Hoe vaak besteedt het waterschap het maaiwerk aan?

Het maaibestek is nu gegund voor een periode van drie jaar met een optie voor verlenging van maximaal drie keer één jaar. Uiterlijk 2022 loopt het bestek af. 

Hoe besteedt het waterschap het maaiwerk aan?

De aanbesteding is Europees Openbaar , waarbij de spelregels vooraf zijn wettelijk zijn bepaald, onder andere in de Aanbestedingswet 2012. In het bestek staat het werk nauwkeurig omschreven. Op basis daarvan komt de aannemer met een prijs offerte. Voor sommige kwaliteitsonderdelen kan de aannemer een plan indienen waarmee hij een voordeel, een zogenaamde fictieve korting kan halen. Hoe dit wordt beoordeeld is vooraf bekend gemaakt, zodat dit voor alle partijen gelijk is. Het waterschap gunt op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).  Die volgorde wordt bepaald door de inschrijfprijs minus de fictieve korting. De fictieve korting wordt alleen gebruikt voor het bepalen van de volgorde van beste prijs-kwaliteit. De aannemer die als beste uit de bus komt krijgt het werk gegund voor de prijs waarmee hij heeft ingeschreven.    

Waarom gunt het waterschap niet meer op basis van laagste prijs?

In de aanbestedingswet is bepaald dat overheden zoals het waterschap standaard moeten aanbesteden en gunnen op basis van BPKV (zie vraag ‘hoe besteedt het waterschap aan’). Hiervan afwijken en gunnen op basis van laagste prijs is alleen bij uitzondering mogelijk. Hiervoor moeten dan juridisch steekhoudende argumenten zijn en die waren er bij de aanbesteding van de maaibestekken in 2017 onvoldoende. 

Op welke kwaliteitsonderdelen hebben de aannemers de laatste keer een plan kunnen indienen?

Dit kon op twee onderdelen, namelijk de communicatie met de aangrenzende grondeigenaren en het ambitieniveau op de CO2 ladder.

Waarom heeft het waterschap voor deze kwaliteitsonderdelen gekozen?

Het waterschap heeft gekozen voor het onderdeel communicatie omdat grondeigenaren in het verleden vaak hebben aangeven dat zij beter willen worden geïnformeerd over het tijdstip van het onderhoud langs hun percelen. Omdat het waterschap ernaar streeft zo duurzaam mogelijk te werken is ook gekozen voor de CO2 ladder.  

Als het waterschap CO2 uitstoot zo belangrijk vindt, waarom zet een nieuwe aannemer dan oude machines in?

Een aannemer kan pas investeren als hij verzekerd is van voldoende werk. Daarom is in de overeenkomst met de aannemer bepaald dat deze uiterlijk één jaar na de gunning  aan het door hem opgegeven niveau moet  voldoen.  

Wat als de aannemer zijn plan op de kwaliteitsonderdelen niet uitvoert?

In dat geval kan het waterschap de aannemer hierop aanspreken.  In de overeenkomst zijn boeteclausules opgenomen die dan van kracht kunnen worden. 

Ik wil graag zien wat de aannemer die bij mij maait heeft aangegeven op de kwaliteitsonderdelen, kan dit?

De meeste aannemers informeren op hun website over duurzaamheid en hun niveau op de CO2 ladder. Over de communicatie met u kunt u het best contact opnemen met uw aannemer. De contactgegevens van de aannemers staan elders op onze site. 

Staan er alleen maaiwerkzaamheden in het bestek?

In de overeenkomst staan meer  werkzaamheden omschreven, denk aan  het onderhoud van de werkpaden en een deel van het cyclisch groot onderhoud (baggeren).

Waarom maait het waterschap een sloot wel of juist niet?

Het waterschap maait zo vaak als dit nodig is om het peilbeheer goed mogelijk te maken en om aan de norm van waterafvoer te voldoen.  Mits de afvoer niet in de knel komt laten we dan een deel van de begroeiing staan,  bijvoorbeeld de baard of een talud. Dit om de flora en fauna te sparen en daarmee bij te dragen aan onze waterkwaliteitsdoelen.  Onnodig vaak maaien geeft  ook extra kosten en overlast voor de grondeigenaren bij wie we over de percelen moeten rijden . 

 

Waarom en hoe vaak het waterschap maait kunt u lezen in het ‘beheerplan Watersysteem’ . U kunt het beheerplan elders op onze site vinden. 

Hoe vaak per jaar maait het waterschap sloten bij mijn percelen?

Als er veel ruimte is in het profiel van een sloot dan is éénmaal  per jaar maaien veelal voldoende. De meeste waterlopen onderhouden we echter twee keer per jaar en soms nog vaker. Het waterschap heeft in het beheerplan Watersysteem het maaionderhoud uitgewerkt in een aantal onderhoudspakketten. Het beheerplan Watersysteem kunt u vinden op onze site. Welk onderhoudspakket bij u van toepassing is staat in het beheerplan. Wel kan het waterschap afwijken van dit geplande onderhoud als de actuele begroeiing in een sloot daar aanleiding toe geeft. 

Hoe vaak worden de werkpaden van het waterschap gemaaid.

De werkpaden naast een sloot die in eigendom zijn van het waterschap worden meestal twee keer per jaar gemaaid. Een keer in de zomer en in het najaar.  Dit zodat de aannemer bij het uitvoeren van het slootonderhoud voldoende zicht heeft op het werkpad. 

Kan ik de planning van de maaiwerkzaamheden inzien?

Dit is een onderdeel van het communicatieplan van de aannemer. U kunt hierover met hen contact opnemen. 

Waarom is er in 2017 bij mij later gemaaid?

De aannemers zijn op tijd gestart, maar het kost nieuwe aannemers het eerste jaar meer tijd om het gebied goed te leren kennen. Het waterschap begeleidt de aannemers daar zo goed mogelijk in.  

Waarom maait de nieuwe aannemer anders?

De aannemer heeft binnen de gestelde kwaliteitseisen en maaiperiode een zekere ruimte om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. Er kan daardoor verschil ontstaan met hoe het onderhoud eerder werd uitgevoerd. De aannemer kan bijvoorbeeld andere machines gebruiken.

Waarom wordt er nu ineens aan mijn kant gereden, dat is nog nooit geweest?

De aannemer is vrij om kiezen aan welke kant hij rijdt.  Eventuele gewasschade moet door de aannemer worden vergoed. 

Aan welke zijde legt de aannemer het maaisel?

Eigenaren van gronden die in de (vijf meter brede)  beschermingszone liggen hebben ontvangstplicht voor het maaisel. Het waterschap verdeelt het maaisel zo evenredig mogelijk. Bij sloten met een breedte tot 6 meter leggen we het maaisel in oneven jaren links  en in even jaren rechts neer (stroomafwaarts gezien). Bij bredere sloten leggen we het maaisel aan beide zijden. 

Ik wil tijdens het maaien meerijden met de kar om het maaisel direct af te voeren. Hoe kan ik dit regelen en zijn hier kosten aan verbonden?

Afspraken hierover kunt u rechtstreeks met onze aannemer maken. De kosten voor het afvoeren van het maaisel zijn voor uw rekening.

Kan de aannemer niet aan de andere kant rijden of het maaisel neerleggen?

Binnen het project Toekomstbestendig Onderhoud kunt u samen met uw buren en het waterschap hier afspraken over maken. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘toekomstbestendig onderhoud’ 

De aannemer heeft op mijn perceel schade gereden, wat nu?

Als de aannemer schade rijdt, moet hij contact met de grondeigenaar opnemen. Gewasschade op uw eigendom dient de aannemer te vergoeden. U kunt de aannemer ook zelf bellen, de contactgegevens vindt u op deze site. Mocht de aannemer de schade niet adequaat afhandelen, dan kunt u contact opnemen met de directievoerder van het waterschap in uw district. 

De aannemer heeft de sloten ruw gemaaid, kan ik dit ergens melden?

Dit kunt u melden bij directievoerder van het waterschap in uw district. De aannemer mag geen beschadigingen aanbrengen aan taluds en bodems. Het waterschap heeft  aannemers hier in voorkomende gevallen op gewezen.