Legger

Een legger is een door het waterschap vastgesteld register en geeft het waterschap én derden een overzicht van:

  • Alle aanwezige waterlopen (sloten) en waterkeringen (dijken) inclusief kunstwerken (bijv. stuwen, bruggen, etc.;
  • Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van sloten en kunstwerken. Dat betekent dat het gaat om de beheertaken en onderhoudsplichten van het waterschap en om de onderhoudsplichten van derden waarop het waterschap toezicht uitoefent;
  • Waar de beschermingszone ligt, die noodzakelijk zijn voor het waterschap om haar beheerstaken te kunnen uitvoeren. Op deze beschermingszone zijn verbodsbepalingen, volgens de keur, van toepassing zijn. Ook is de legger een naslagwerk ten aanzien van waterstaatswerken.

De legger wordt enkele keren per jaar geüpdatet, omdat het watersysteem en de kunstwerken aan verandering onderhevig zijn. Bijvoorbeeld door het afgeven van vergunningen,  veranderingen die voortkomen uit projecten of omdat het beleid verandert. 

Het waterschap heeft twee leggers, één voor de waterlopen (legger oppervlaktewateren) en één voor de dijken (legger waterkeringen). 

Legger oppervlaktewateren

In deze viewer kunt u alle informatie omtrent de op dit moment vastgestelde legger bekijken. Hierin vindt u een overzicht van waterlopen, dijken, gemalen, stuwen, bruggen, wie verantwoordelijk is voor het waterbeheer en waarop de keur van toepassing is. 

In de geldende nota Legger oppervlaktewateren 2015, 5e partiële herziening 2018 vindt u een toelichting op de kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de legger is opgesteld.

Legger waterkeringen

Vastgestelde legger
In deze viewer staan onder andere de zones van de primaire en regionale waterkeringen zoals die op dit moment zijn vastgesteld.  

In de geldende nota Legger waterkeringen Waterschap Aa en Maas, Partiële herziening 2018 vindt u een toelichting op de kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de legger is opgesteld.

Legger versus keur

De Keur verwijst volop naar de legger. Bepaalde regels in de Keur zijn namelijk gekoppeld aan de status of afmetingen die in de legger zijn vastgelegd. Wanneer wijzigingen nog niet in de legger zijn aangepast, voorziet de Keur in overgangsbepalingen. Voorbeelden zijn het verleggen van een waterloop of de aanleg van een nieuwe waterkering.