Windenergie bij de rioolwaterzuivering Land van Cuijk voorlopig stilgelegd


In 2030 willen we energieneutraal zijn. Dit betekent dat wij alle energie die we nodig hebben, zelf opwekken. Daarom is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid of we  windturbines kunnen plaatsen bij onze rioolwaterzuivering (rwzi) in Haps. Dit onderzoek is voorlopig stilgelegd.

Dat besluit is een gevolg van het onlangs door de gemeente Land van Cuijk vastgestelde windbeleid en de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Omdat er op beide vlakken onzekerheden zijn, hebben we besloten voorlopig niet verder te gaan met het onderzoeken van de mogelijkheid windturbines te plaatsen op deze plek.

Windbeleid gemeente

In november stelde de gemeenteraad van Land van Cuijk het windbeleid voor de eigen gemeente vast. Hierin zijn onder andere normen opgenomen om hinder door geluid en slagschaduw te voorkomen. De gemeente sluit met haar normen aan bij de nieuwe landelijke milieunormen voor windenergie. Deze landelijke normen voor windenergie zijn alleen nog niet vastgesteld en dat gaat waarschijnlijk nog meer dan een jaar duren. Ook hebben we te maken met aanvullende randvoorwaarden van de gemeente. Aangezien wij voor het mogen plaatsen van windturbines een vergunning van de gemeente nodig hebben, zijn we gebonden aan deze normen.

Aansluiting op elektriciteitsnetwerk

Los van de onduidelijkheden over het windbeleid heeft Enexis aangegeven dat er de komende tijd ook onvoldoende capaciteit op het netwerk is om de windturbines aan te sluiten. Zij doen op dit moment onderzoek naar andere mogelijkheden want zij vinden een goede balans op het energienet, een combinatie van duurzame opwek door zonne-energie en windenergie, belangrijk.

Onzekerheden

Door al deze onzekerheden hebben we besloten het initiatief voor windturbines op deze plek voorlopig stil te leggen. Zodra er meer duidelijkheid is over de landelijke milieunormering voor windenergie en over de verruiming van capaciteit op het elektriciteitsnet wordt gekeken of we verder kunnen gaan met het project.

Waarom verduurzamen?

Dat het klimaat verandert, merken we allemaal. Dat we allemaal moeten helpen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken wordt breed ondersteund. Daarover zijn in 2019 afspraken gemaakt in het Nationaal Klimaatakkoord. Ook overheidsorganisaties moeten hun CO2-uitstoot verminderen. Dat kan door minder energie te gebruiken en over te stappen op duurzaam opgewekte energie.

Wij delen deze ambitie en doen mee. Daarom zetten ook wij in op energiebesparing en duurzame energie. We willen de energie die we in 2030 nodig hebben zelf op onze eigen locaties duurzaam opwekken. Dit doen we onder andere door het vergisten van het rioolslib uit de eigen rioolwaterzuivering en door het plaatsen van zonnepanelen op alle mogelijke plekken. Maar dat is niet genoeg om de doelstelling te halen. Daarom verkennen we ook de mogelijkheid van het plaatsen van windturbines.

Waar staan we nu en waar moet het heen?

Op dit moment halen wij al ongeveer 60% van ons energiegebruik uit biogas en 25% uit zelf opgewekte zonne-energie. Ons energiegebruik neemt in de toekomst toe, omdat er zwaardere kwaliteitseisen worden gesteld aan ons werk. Het zuiveren van rioolwater is daarbij de grootste energiegebruiker. Uit onderzoek blijkt dat windenergie een van de meest haalbare mogelijkheden is om in te zetten als duurzame energiebron. Het blijkt verder dat alleen bij de rioolwaterzuivering in Haps voldoende ruimte is voor het plaatsen van windturbines.