Een natuurlijke toekomst voor de Sint Jansbeek


De Sint Jansbeek gaan we ontwikkelen tot een natuurlijke en robuuste beek. Van mens tot dier en plant, iedereen kan straks nog meer genieten van een mooi stukje natuur langs de Sint Jansbeek. Nu de plannen definitief zijn en de uitvoering in de buurt komt, zoomen we even wat verder in op de ‘natuurlijke toekomst’ van de Sint Jansbeek. Hoe geven we de beek en de omgeving een boost qua biodiversiteit? In dit artikel een aantal voorbeelden.

Ecologische verbindingszone

De herinrichting van de Sint Jansbeek is onderdeel van een grotere opgave, namelijk de Europese Kaderrichtlijn Water en de provinciale opgaven om ecologische verbindingszones aan te leggen. Een ecologische verbindingszone is een verbindingsstrook langs de beek tussen natuurgebieden. Deze strook is ingericht met bijvoorbeeld bloemrijk grasland. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en kunnen zich veilig verplaatsen. Op deze manier verbinden we de Maas met het achterland.

Momenteel stroomt de Sint Jansbeek in de kern van Vortum-Mullem in een betonnen constructie. Deze zal tijdens de uitvoering van de plannen grotendeels worden verwijderd. Hier realiseren we een ecologische verbindingszone van ongeveer 350 meter. Voor een gedeelte van de beek zal hiervoor een stapelmuur voor worden geplaatst. Deze kan ruimte bieden voor de oeverzwaluw en zal er nestgelegenheid hiervoor worden aangebracht. Tevens kunnen in de openingen van de stapelmuur plantjes worden aangebracht.

Ook zorgen we ervoor dat de beek ontwikkeld wordt tot een klimaatrobuuste beek en dat vissen via vispassages stroomopwaarts kunnen zwemmen.

Beverpoelen

We leggen ook twee beverpoelen aan, een mooi nieuw leefgebied voor de bever naast de beek. Dit dier is namelijk niet altijd op iedere plek gewenst. Bijvoorbeeld wanneer hij dammen bouwt en er wateroverlast kan ontstaan. Daarom maken we aantrekkelijke plekken waar hij zijn eigen ding wel ongestoord kan doen. Een beverpoel is een waterpoel langs de beek die deels in verbinding staat met de beek Deze poel wordt dieper aangelegd en krijgt een steile oever waar de bever graag zijn hol in graaft. Ook kunnen daar wat wilgen neergezet worden waar hij aan kan knagen. Door de poel voldoende diep aan te leggen kan de bever de ingang van zijn hol op een veilig plek graven waardoor hij hopelijk geen dam hoeft te bouwen. Doordat de bever een territoriaal dier is zorgt de aangetakte poel niet voor nog meer bevers in het gebied. Op deze manier proberen we de bever een plek te geven binnen het gebied waarbij we inzetten op het voorkomen van overlast. In ons beheergebied hebben we al meerdere beverpoelen gerealiseerd, zoals bij de Oeffeltse Raam nabij de Sambeeksedijk.

Onderwaterleven

Het onderwaterleven in de Sint Jansbeek wordt door de herinrichting verbetert voor zowel planten als dieren. Waar de beek veelal nu een rechtgetrokken sloot is, gaat de beek straks meer meanderen en krijgt het dus een andere gezonde stroming. Daarnaast ontstaat er meer stromingsdynamiek en -snelheid door het aanbrengen van houtpakketten in de beek. Deze pakketten zorgen onderwater voor een aantrekkelijker leefgebied voor vissen en waterinsecten zoals libellen om zich in te huisvesten.

Bosbeek

Ter hoogte van Groeningen planten we bomen aan zodat er een broekbos ontstaat. Ook verleggen we hier de beek zodat er een bosbeek ontstaat.  De beek is vrij te passeren voor vissen en wordt beschaduwd door bomen. Dit is een goed leefgebied voor waterinsecten en vissen. Door beschaduwing is ook minder maaiwerk nodig en minder verstoring in de beek. Ook draagt beschaduwing bij aan een verbetering van zuurstofhuishouding in het water en een gevarieerde beekbodem door blad- en takinval.

Nestkastjes

Naast de concrete inrichtingsplannen met alle biodiversiteitselementen, gaan we ook wat kleinschaligere maatregelen uitvoeren. Zoals het plaatsen van nestkastjes in bosgebied voor uilen, marters of vleermuizen.

Bekijk de definitieve plannen en alle nieuwe natuurlijke elementen in de beek op de projectpagina van de Sint Jansbeek

Subsidie voor biodiversiteit

Wist je dat wij als waterschap ook subsidie verlenen aan initiatieven van derden? Leg jij bijvoorbeeld een insectenhotel, poel of houtwallen aan. Dan kun je subsidie aanvragen. Met zulke initiatieven draag je namelijk bij aan het vergroten van de biodiversiteit, ofwel de verscheidenheid in dieren en planten.

Lees meer over de subsidie biodiversiteit

Wat loopt en vliegt er nu al rond de Sint Jansbeek?

Grote Keizerlibel
Grote Keizerlibel
Weidebeekjuffer
Weidebeekjuffer
Platbuik
Platbuik
Ree
Ree