't Gulden Land


Tussen de Kop van Aarle-Rixtel en het centrum van Helmond-Noord ligt natuurgebied ’t Gulden Land. Van oudsher is dit gebied gericht op agrarisch- en natuurgebruik. In de loop der jaren is het gebied verwilderd, niet bestand tegen weersextremen en minder toegankelijk voor bezoekers. Dit gebied heeft veel te bieden! Daarom herontwikkelen waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en gemeente Laarbeek het natuurgebied tot een parel waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan.

Locatie

Het projectgebied ligt ten oosten van de kern van Aarle-Rixtel en ten noorden van het centrum van Helmond. De streek wordt begrensd door de Oude tak van de Zuid-Willemsvaart, de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de wijk ‘De Eeuwsels’. Inclusief de kanalen omvat het gebied waar concrete maatregelen gaan plaatsvinden ongeveer 275 ha. De Aa en de Gulden Aa doorkruisen het gebied.

Wat gaan we doen?

Voor zowel waterschap Aa en Maas, gemeente Laarbeek als gemeente Helmond ligt er een opgave. De gemeenten hebben een opgave voor de afvoer van stedelijk water, het ontwikkelen van natuur en het stimuleren van recreatie. Het waterschap heeft opgaven als beekherstel, het herstellen van verdroogd natuurgebied en het inspelen op klimaatverandering.

We hebben samen, met hulp van inwoners en belanghebbenden, een gebiedsvisie (pdf, 30 MB) opgesteld. Die visie werken we uit in concrete ontwerpen. Dat doen we momenteel in 3 deelprojecten:

Deelprojecten

In de Kop van Aarle-Rixtel ontwikkelen we de Aa deels tot een natuurlijke beek. We laten de beek meer kronkelen, oevers lopen geleidelijk af en worden natuurlijk ingericht. Op een aantal plekken leggen we dood hout in de beek voor variatie in waterstroming en beschaduwing. Een nieuwe ecologische verbindingszone zorgt voor meer leefruimte voor planten en dieren. Daarbij vormen we nog ruim twaalf hectare in het gebied om tot nieuwe natuur. Het gebied is hiermee beter voorbereid op weersextremen in droge en natte tijden. En de natuur kan zich herstellen, wat goed is voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Gemeente Helmond en Laarbeek verkennen de mogelijkheden om een deel van het zandpad langs de Zuid-Willemvaart om te vormen tot een halfverhard pad. Het doel is om dit pad voor iedereen toegankelijk te maken, maar wel de landelijke uitstraling te bewaren. Vanuit de rand van ’t Gulden Land kun je het gebied in voor een wandeling over een goed netwerk van onverharde en halfverharde paden.

Gemeente Helmond wil De Bundertjes tot natuurgebied ontwikkelen en het verbinden met percelen in Laarbeek. Voordat ze het gebied kan inrichten moet een aantal percelen verworven worden. Ook wil de gemeente in dit gebied samen met het waterschap 1,3 km van de Gulden Aa deels herinrichten. We verleggen de beek voor een deel en leggen er poelen aan. Daardoor gaat de beek op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en maakt de beek aantrekkelijker voor planten en diersoorten. Ook wordt de stuw net voor de aansluiting met de Aa passeerbaar voor vissen gemaakt. En er wordt een nieuwe brug aangelegd.

Planning per deelproject

planning in figuurvormv6

Wat hebben we gedaan?

In 2020 zijn sessies met omwonenden en belangstellenden georganiseerd voor de kop van ‘t Gulden Land. Op basis van de ideeën en wensen uit die sessies is in 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek, om de potentie van het gebied voor natte graslanden, hooilanden en bos te bekijken. In het najaar van 2021 kwam het definitieve ontwerp tot stand. Deze is uitgewerkt naar een ontwerp-projectplan Waterwet.

Het ontwerp-projectplan Waterwet Ecologische verbindingszone en beekherstel 't Gulden Land lag van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022 ter inzage. Op 20 april 2022 hielden we een inloopbijeenkomst waar zo'n 40 belangstellenden op afkwamen. Het definitief projectplan Waterwet lag van 19 september tot en met 31 oktober 2022 ter inzage. De documenten zijn te raadplegen op deze projectpagina.

Nu bereiden we de uitvoering van het project voor. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2023.

De werkzaamheden voor de waterharmonica liggen stil. De RWZI Aarle-Rixtel is een geschikte locatie om nieuwe technieken toe te passen. In opdracht van het algemeen bestuur van het waterschap zal een onderzoek plaatsvinden naar alternatieven voor de waterharmonica.

Er zijn een aantal knelpunten en mogelijke verbindingen voor de rondgang in kaart gebracht. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld. Die wordt in 2022  en 2023 verder uitgewerkt. Zo zijn er plannen voor het plaatsen van beweegvoorzieningen, ofwel Atletic Skills Models. Deze zijn geschikt voor actief en veelzijdig sporten. En er wordt gewerkt aan elementen in het gebied die de entrees markeren. Meer informatie hierover is opgenomen in de nieuwsbrieven.

Dit deelproject is uitgevoerd. De werkzaamheden vonden plaatsen van maart 2023 tot en met juni 2023.

De mogelijkheden voor horeca bij de kanalensplitsing zijn verkend. Op 17 november is een visie op het horecapaviljoen gepresenteerd aan de gemeenteraad  van Laarbeek. Op 9 december gaf de gemeenteraad aan horecaontwikkeling op deze plek niet passend te vinden. De plannen worden niet verder uitgewerkt.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Laarbeek
  • Klankbordgroep. Het betreft ongeveer 20 deelnemers; inwoners van beide gemeenten en vertegenwoordigers van partijen zoals natuurverenigingen en ondernemersorganisaties. De klankbordgroep betrekken we voor het uitwerken van plannen en toetsen van ideeën

Dit project is mede gefinancierd door provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852 (2)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van 't Gulden Land:

Blauwe Poort Laarbeek

De waterberging langs de N279 in Laarbeek

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. Aa en Maas richt hier een traject van 8,5 kilometer opnieuw in. We combineren werkzaamheden op diverse gebieden.

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

De beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze

De beek de Esperloop

In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden een deel van het project al uit en gaan nu aan de slag met de Esperloop.

Contact

Patrick Oomens - waterschap Aa en Maas

Patrick Oomens 2 Aa en Maas
Functie
Projectleider Natuurontwikkeling
Telefoon
073-615 6825
E-mail
poomens@aaenmaas.nl

Jack Vogels - gemeente Helmond

Jack Vogel1
Functie
Projectleider Beekherstel Gulden Aa, Rondgang 't Gulden Land
Telefoon
14 0492 (zonder kengetal)
E-mail
j.vogels@helmond.nl

Saskia Hornikx - gemeente Laarbeek

Saskia Hornikx
Functie
Projectleider
Telefoon
0492-469 700
E-mail
gemeente@laarbeek.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief