Monitoring peilverhoging stuw Egweg/Meisevoort


In de Raamvallei is de afgelopen jaren samen met gebiedspartners gewerkt aan het Gebiedsplan Raam. In dit plan is gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Voor de omgeving van Escharen en Mill is de ambitie uitgesproken om in 2022 het waterpeil te verhogen. Dit zal gebeuren bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar. De verwachting is dat deze maatregel voor de opgaves rondom voorraadbeheer van de landbouw en verdroging van natuurgebieden positieve effecten met zich meebrengt.

Het waterpeil verhogen gaat niet zomaar van het een op het andere moment. Hier gaat een heel proces aan vooraf. Samen met onderzoeksbureau Tauw, bewoners, agrariërs en natuurbeheerders in het gebied onderzoekt het waterschap hoe de uitgesproken ambitie gerealiseerd kan worden en hoe de verwachte veranderingen gemonitord gaan worden. In dit artikel leggen we hier meer over uit.

Van monitoringsplan naar inzichtelijk platform

Om de effecten van de peilverhoging goed in de gaten te houden heeft het waterschap een monitoringsplan opgezet. In het gebied rondom stuw Egweg/Meisevoort waren al een aantal peilbuizen aanwezig, hiervan is data bijgehouden. Op verzoek van bewoners en bedrijven zijn er extra peilbuizen geplaatst. Het monitoringsnetwerk is met de laatste geplaatste peilbuizen nu compleet. De monitoringsgegevens die beschikbaar zijn uit het gebied zijn op een webpagina geplaatst en zijn voor iedereen inzichtelijk. Op deze kaart ziet u de locaties van de peilbuizen. Klik op een locatie om voor die peilbuis de actuele grondwaterstand te zien. U ziet ook het verloop van het grondwaterpeil van de afgelopen tijd ten opzichte van maaiveldhoogte.

Bekijk de actuele monitoringsdata

(tip: bekijk via Google Chrome)

Analyse huidige situatie

In de periode februari/ maart 2020 heeft het waterschap 24 peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te meten in de Raamvallei. Naast de nieuwe peilbuizen is er in het meetnet gebruik gemaakt van reeds bestaande peilbuizen. Het doel is om is de huidige situatie in beeld te brengen, zodat na uitvoering van de maatregelen (peilverhoging Egweg / Meisevoort) de effecten in beeld kunnen worden gebracht. De metingen kunnen worden bekeken op het platform. Op basis van de huidige metingen kunnen we al een aantal interessante bevindingen doen. De eerste bevindingen van de afgelopen maanden zijn in een kort verslag uitgelegd (pdf, 414 kB).

Gebruik platform

Monitoring is een belangrijk onderwerp voor het in beeld brengen van de huidige situatie met betrekking tot grondwater in het gebied, maar ook om straks de verandering te zien na het realiseren en instellen van het peil bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en het verhogen van de stuw Meisevoort nabij Tongelaar. Wij zijn daarom erg benieuwd wat uw mening is over het inzien van de gegevens op het eerdergenoemde online platform waar de actuele waterstanden in het gebied zijn te zien. In dat kader willen wij u vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Dat kan anoniem via de volgende link: ga naar vragenlijst. Het invullen kost 5 á 10 minuten. In de volgende nieuwsbrief komen we terug op de resultaten en zullen we indien nodig het platform aanpassen.

Zelf meten? Dat mag!

Zoals we aan het begin van dit artikel al vermeldden: het waterpeil verhogen gaat niet zomaar van het een op het andere moment, dit proces doorlopen we samen. Ook het monitoren van de grondwaterstanden is iets dat we samen kunnen doen. Het is mogelijk om op uw eigen grond een peilbuis te plaatsen en de verzamelde data van de waterstanden aan ons door te geven. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een meetinstrument in een bestaande beregeningsput of u kunt contact opnemen met het waterschap om samen te kijken of het plaatsen van een extra peilbuis wenselijk is. Via een online formulier kunt u vervolgens de gemeten data invoeren. Heeft u interesse om zelf grondwaterstanden te meten? Neem dan contact op met Guido Atsma (gatsma@aaenmaas.nl).

Blijf op de hoogte