Groene verbindingen in de Raamvallei


De ecologische verbindingszones (EVZ’s) vormen een essentiële bouwsteen van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Door groene verbindingen te leggen tussen de natuurgebieden zorgen zij ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De ecologische verbindingszones zijn er niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijker voor de mens. Dat geldt zeker ook in de Verborgen Raamvallei. In dit artikel een update over de huidige en toekomstige EVZ’s in de Verborgen Raamvallei.

Aan de randen van het gebied liggen de grotere natuurgebieden. Daartussen vind je houtwallen en beken die veelal een verbindende functie hebben, de EVZ’s. Het kan gaan om een droge verbinding (voor met name dagvlinders, struweelvogels, reptielen en kleine zoogdieren) of om een natte verbinding (voor amfibieën, vissen en libellen, waarbij kleine zoogdieren en dagvlinders mee profiteren). Of een combinatie van beide.

De provincie Noord-Brabant heeft de EVZ-opgave weergegeven op de interim omgevingsverordening en natuurbeheerplannen. Maar liefst 42 EVZ’s zijn op kaart weergegeven. (pdf, 11 MB)

Kaart EVZ's

Daarnaast zijn er binnen de Verborgen Raamvallei extra opgaven voor enkele soorten uit de Wet Natuurbescherming (Wnb), zoals de sleedoornpage en de kamsalamander. Deze soorten hebben robuustere inrichting nodig voor een goede werking van de EVZ en variëren qua afmeting van het inrichtingsgebied van 1,5 tot 5,5 hectare.

Zo vormen de EVZ’s een belangrijke opgave binnen het gebiedsproces van de Verborgen Raamvallei.

Gerealiseerd

De afgelopen jaren zijn er al een aantal EVZ’s gerealiseerd. We lichten er een paar uit:

  • Zo is in 2019 bijvoorbeeld het Peelkanaal in Mill uitgevoerd met een prachtig fietspad langs de Peel-Raamstelling.
  • Dit voorjaar is de Graafsche Raam tussen Escharen en het gemaal van Sasse opgeleverd. Over een traject van ruim 3,5 kilometer is een EVZ gemaakt door onder andere natuurlijke oevers, poelen en faunapassages aan te leggen. Er is zeker ook aan de recreant gedacht door de aanleg van struinpaden. De beek speelt een belangrijke cultuurhistorische rol, dit is meer zichtbaar gemaakt. Samen met IVN Grave is het perceel bij Gemaal van Sasse ingericht met insectenhotels, wilgentunnels, plukvelden, fruitbomen en nog veel meer!
  • Een ander mooi voorbeeld heeft Wim van den Hoogen. Hij heeft aan de Drogesestraat in Sint Agatha een 4,5 ha groot paradijs gecreëerd voor de kamsalamander en de sleedoornpage. Poelen, ruigtes, struweel en griendjes heten deze soorten van harte welkom. Het is de bedoeling dat er door de aanleg van meer van deze stapstenen de migratie van soorten gemakkelijke gaat.
  • En ga eens kijken aan de Broekkant. De kruising met de Graafschedijk is prachtig aangeplant en iets verderop wordt veel grond vergraven. Het voormalig landbouwperceel wordt daar natuurlijk ingericht.

De schop de grond in

Het is de bedoeling dat er nog vele EVZ’s worden aangelegd. Daar beginnen we dit najaar mee.

De gemeente Land van Cuijk heeft een aantal percelen weten te verwerven aan de Graafscheweg in Haps. De plannen zijn gemaakt om de verbinding voor de sleedoornpage en de kamsalamander te versterken. Het is de bedoeling dat dit najaar de schop de grond in gaat.

Waterschap Aa en Maas werkt dit najaar aan de realisatie van EVZ’s langs de Sint Anthonisloop en de Lage Raam en een natuurvriendelijke oever langs delen van de Laarakkerse Waterleiding en de Tochtsloot. Dit uiteraard  in samenwerking met gemeente Land van Cuijk, Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant. Bekijk hieronder het kaartje, in het rood staan de trajecten aangegeven.

EVZ-NVO-Trajecten Gebiedsplan Raam - 04-24

Langs de Sint Anthonisloop en de Lage Raam worden een aantal maatregelen uitgevoerd voor een natuurlijker en veerkrachtiger watersysteem dat klimaatextremen beter aan kan. Aanpassing van het beekprofiel, aanleg van poelen en het aanbrengen van diverse soorten beplanting zijn een aantal maatregelen.

Bij de Laarakkerse Waterleiding en de Tochtsloot worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze flauwe en bloemrijke oevers vormen ook een goede leefomgeving voor dieren en planten en dat stimuleert de biodiversiteit. Ook is het doel dat met deze maatregelen de ecologische waterkwaliteit zal verbeteren.

Alle maatregelen zijn uitgewerkt in een projectplan. Deze plannen zijn te vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.