Ontwerp-projectplan ter inzage voor aanpassing aan Bleekerloop


Aan de oostkant van Heusden (gemeente Asten) stroomt de Bleekerloop, een zijtak van de Voordeldonkse Broekloop. We willen een aantal maatregelen uitvoeren aan de Bleekerloop. Doel ervan is het water in droge tijden beter vast te houden en de kans op wateroverlast juist te verkleinen. Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt hiervoor van 21 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter inzage.

Waarom doen we dit?

In lange droge tijden willen we stuwen zo hoog mogelijk zetten om het water zoveel mogelijk vast te houden. Als we dat nu doen met stuw 287D in de Voordeldonkse Broekloop, tussen de wegen Pannenhoef en Bluijssens Broekdijk, kan het water minder goed afgevoerd worden in de Bleekerloop. Deze waterloop sluit bovenstrooms van deze stuw aan op de Voordeldonkse Broekloop.

Het gevolg is dat de waterberging bij de tuinkassen verderop aan de Bleekerloop bij hevige neerslag niet goed functioneert. Daardoor kan vanuit de Bleekerloop wateroverlast ontstaan bij deze tuinbouwkassen. Dat willen we voorkomen.

Voorgenomen maatregelen

In het ontwerp-projectplan beschrijven we de maatregelen die we voor ogen hebben:

  • We willen de aansluiting van de Bleekerloop op de Voordeldonkse Broekloop verleggen naar benedenstrooms bij stuw 287D.
  • Vlakbij de nieuwe aansluiting willen we in de Bleekerloop een nieuwe stuw plaatsen waarmee we het waterpeil beter kunnen reguleren.

De stukken liggen van 21 december tot en met 1 februari 2024 formeel ter inzage. Je vindt de stukken op www.aaenmaas.nl/aadalzuid en www.officielebekendmakingen.nl.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze op het plan kenbaar maken. De reactie van het dagelijks bestuur op ingediende zienswijzen wordt via een nota van zienswijzen teruggekoppeld. Indien nodig wordt het projectplan aangepast. Naar verwachting neemt het dagelijks bestuur in februari dan het definitieve besluit op het plan.

Vragen over het ontwerp-projectplan Waterwet?

Neem contact op met junior projectleider Daan Seuntjens, tel 06- 38 21 84 71, dseuntjens@aaenmaas.nl.

Over Aa-dal Zuid

Het project Bleekerloop valt onder het programma Aa-dal Zuid waarin we met gemeenten Asten en Someren werken aan een klimaatrobuust en natuurvriendelijk Aa-dal.