Wageningen University & Research bezoekt project Leegveld


29 april 2024

Internationale land- en watermanagement studenten en docenten van de Wageningen Universiteit bezochten ons werkgebied voor een boeiende excursie. Eens per jaar kiezen de studenten een uniek project uit in Europa om te bezoeken. Dit jaar viel de keuze op één van onze projecten: project Leegveld. In opdracht van provincie Noord-Brabant voerden we maatregelen uit om de hoogveennatuur in de Deurnsche Peel te behouden. Onze collega's Peter van Hees en Sjors Hoek lieten zien hoe we dit gedaan hebben.

Excursie project Leegveld.

Leerzame middag

De excursie startte met een presentatie over wat we als waterschap hebben gedaan binnen project Leegveld; hoe het gebied anders is ingericht en hoe we omgevingsmanagement hebben toegepast. Na afloop van de presentatie ging de groep van vier docenten en veertien studenten het veld in met onze collega's. De studenten kregen uitleg over waarom kades en compartimenten rondom de kern van het hoogveengebied zijn aangelegd. En hoe we hiermee het waterpeil op verschillende plekken beheren en goed houden; niet te hoog en niet te laag.

Ook namen ze een kijkje bij de Oude Aa, op de plek waar de beek samenkomt met het Kanaal van Deurne. Ze zagen wat gedaan is om het gebiedseigen water in de compartimenten gescheiden te houden van het gebiedsvreemde water. Hoogveen groeit alleen goed met gebiedseigen, voedselarm water. Het water in de beek en het kanaal is gebiedsvreemd en juist voedselrijk. Die waterstromen mogen elkaar niet raken. Via ondergrondse sifons stroomt het water nu uit de compartimenten het hoogveengebied in. Het water uit het Kanaal van Deurne kan via de Oude Aa verder het agrarisch achterland in. Zo worden landbouw én natuur van het juiste water voorzien.

Hoogveen

De groei van veenmos werd ook onder de loep genomen. Op nog een paar plekken in het gebied leidt de groei hiervan tot de vorming van hoogveen. Sjors en Peter legden uit waarom de maatregelen nodig zijn. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Als we niets doen, gaat het restant verloren. En dat heeft invloed op het ecosysteem. We zetten ons in om het nog aanwezige hoogveenlandschap te beschermen en het proces van hoogveenvorming weer op gang te brengen. Dat doen we in de Deurnsche Peel samen met provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en gemeente Deurne, maar ook met de samenwerkingspartners in de Groote Peel en Mariapeel.

Studenten Wageningen University & Research.

Aandacht voor de omgeving

De studenten waren ook nieuwsgierig hoe we de omgeving bij het project hebben betrokken. Sjors vertelde over zijn werk als omgevingsmanager. Ook waren de studenten geïnteresseerd in het nazorgteam dat specifiek voor project Leegveld is opgericht. Dit nazorgteam is direct inzetbaar, mocht zich een onvoorziene situatie voordoen door de uitgevoerde maatregelen. Peter is het aanspreekpunt namens het team. Ook kan iemand bij hem terecht met vragen over het waterpeil of algemene vragen over de herinrichting. Het nazorgteam blijft minimaal nog vijf jaar beschikbaar nadat de streefpeilen in het gebied bereikt zijn.

Lees hier meer over project Leegveld

Interesse en kennisdeling

We werken regelmatig samen met (internationale) studenten, zoals ook vorig jaar met internationale studenten van het IHE-Delft Institute for Water Education. We vinden het mooi om te zien hoe ook deze studenten van de Wageningen University & Research interesse hebben in ons waterschapswerk. En we delen graag onze kennis met hen.