Algemeen bestuur waterschap Aa en Maas stelt Bestuursakkoord 2023-2027 vast: "Zonder bodem en water geen later"


22 juni 2023

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft tijdens de vergadering op 16 juni het Bestuursakkoord 2023-2027 vastgesteld. Na een stevig debat is het akkoord met 22 stemmen voor en 6 tegen aangenomen en daarmee is de richting van het waterschap voor de komende vier jaar bepaald. Het akkoord heeft een breed draagvlak mede dankzij de diverse aanvullingen en verbeteringen die erin zijn verwerkt. Het eerder vastgestelde Waterbeheerplan 2022-2027 is als basis gebruikt. Dit betekent dat het waterschap doorgaat op de ingeslagen weg. Er liggen immers grote uitdagingen en ambities op het gebied van waterveiligheid, klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

Waterveiligheid blijft prioriteit

Waterveiligheid blijft prioriteit in het nieuwe akkoord. Een goede bescherming tegen overstromingen is belangrijk. Hiervoor moet over de gehele lengte van de Maasdijk in ons werkgebied de bescherming tegen overstromingen worden vergroot. Zo wordt het dijkversterkingsproject Ravenstein-Lith helemaal gerealiseerd in deze bestuursperiode. Dit geldt ook voor het korte traject Doeveren en bij het traject Cuijk-Ravenstein starten wij met de uitvoering.

Gevolgen van klimaatverandering

Het toenemen van extreem weer de afgelopen jaren vraagt om een watersysteem dat voorbereid is op extreme natte en droge omstandigheden. We blijven ons inzetten om water beter in het gebied vast te houden en te gebruiken. Dit leidt tot hogere grondwaterstanden en een grotere grondwatervoorraad. En we gaan bijvoorbeeld ook meer ‘waterhouderijen’ ontwikkelen: locaties waar wij water opslaan dat wij in droge tijden kunnen benutten. Om overlast door piekbuien te beperken wordt ingezet op extra ruimte voor het water langs de beken en sloten. En te zorgen voor voldoende sturingsmogelijkheden zoals het automatiseren van stuwen. Daarnaast zetten we volop in op duurzaamheid en innovaties om zelf energie op te wekken en zo bij te dragen aan een groenere samenleving.

Schoon water

Aa en Maas wil er alles aan blijven doen om uiterlijk in 2027 de benodigde maatregelen voor een goede waterkwaliteit (Europese Kaderrichtlijn Water) te treffen. Zoals het investeren in zuiveringsinstallaties, beken weer laten kronkelen en het streven naar schoner water. Daarbij is ook veel aandacht voor samenwerking met grondeigenaren om samen te onderzoeken welke maatregelen bijdragen aan het bevorderen van de waterkwaliteit. En met gemeenten over bijvoorbeeld het versneld afkoppelen van de regenpijp van het riool. Als dit gebeurt, komt regenwater niet meer bij het afvalwater terecht.

Betrekken van jongeren

Het betrekken van jongeren bij het werk van het waterschap vindt Aa en Maas belangrijk. Wij zetten hierop in door de relatie met het onderwijs nog verder te verbeteren en stageplekken aan te bieden. Ook bekijken wij hoe wij kennisuitwisseling over water met jongeren kunnen stimuleren (bijvoorbeeld via een jongerendag of bij een festival).

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice