Gebiedsproces Verborgen Raamvallei: Interesse om mee te doen?


24 mei 2022

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt het gebied De Verborgen Raamvallei. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Met waardevolle cultuurhistorische objecten, kastelen en landgoederen. Waar agrarische bedrijven ontwikkelkansen hebben in samenspel met natuur en water. Met de idyllische Raam die als een blauwe ader het gebied doorkruist en daarmee de verbindende schakel is.

Doelen

In het gebied liggen nog veel kansen voor verdere ontwikkeling, zoals mogelijkheden voor toerisme en recreatie, kansen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling van de agrarische sector. Daarnaast ligt er een noodzakelijke waterbergingsopgave, de behoefte om het watersysteem te optimaliseren en natuurlijk de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ).

Op de kaart (png, 2.3 MB) is de totale NNB en EVZ-opgave binnen de Verborgen Raamvallei weergegeven.

Deze is ook te vinden op https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/kaart.

Doe mee!

Om hier invulling aan te geven is voor het gebied De Verborgen Raamvallei een netwerkorganisatie gevormd waarin 21 partijen actief zijn, die de ontwikkelingen en opgaven in samenhang met elkaar vormgeven. Waterschap Aa en Maas is trekker in dit gebiedsproces. Ook jij wordt uitgenodigd je bijdrage te leveren. We nodigen iedereen daarom nadrukkelijk uit om met goede plannen te komen in het behalen van deze doelstellingen.

Grondpot

Er zijn tal van instrumenten en subsidieregelingen beschikbaar. Zo kan met hulp van een kavelruilcoördinator grond worden geruild en kan een beroep worden gedaan op de gelden die het Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikbaar stelt voor de verwerving en functiewijziging (waardevermindering) en inrichting van natuurgronden in het (Ondernemend) Natuurnetwerk Brabant.

Ook is er een ‘grondpot’ met (ruil)grond van het Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikbaar. Deze gronden worden ingezet om het Natuurnetwerk Brabant en de Ecologische Verbindingszones te realiseren. Dat kan op de volgende manieren:

 • het ruilen van kavels; bijvoorbeeld een grondeigenaar ruilt zijn/haar grond BINNEN het Natuurnetwerk Brabant met grond BUITEN het Natuurnetwerk Brabant.
 • een grondeigenaar met grond BINNEN het Natuurnetwerk Brabant ontwikkelt zelf natuur op die grond en wordt gecompenseerd met extra grond BUITEN het Natuurnetwerk Brabant.
 • de gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant die BINNEN het Natuurnetwerk Brabant liggen, kunnen ook verkocht worden aan initiatiefnemers die zelf nieuwe natuur willen ontwikkelen.

In de verkoop

Op dit moment zijn de volgende percelen uit de ‘grondpot’ van het Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikbaar. Op de bijgevoegde kaart zijn deze percelen weergegeven. Deze percelen zijn in drie typen beschikbaar:

 1. Dit betreft gronden BINNEN het Natuurnetwerk Brabant waarop de opgave ligt om deze gronden om te zetten van landbouw naar natuur en een natuurlijke inrichting te geven. Hiervoor zoeken we een initiatiefnemer die deze gronden omvormt en vervolgens duurzaam in stand houdt:
 • Mill N281 84.35 ha
 • Mill N291 93.00 ha
 • Mill N288 72.30 ha
 • Mill N1040 12.82 ha
 1. Dit betreft bestaande natuurgrond, binnen het Natuurnetwerk Brabant, waarvoor een beheerder wordt gezocht die deze natuur duurzaam in stand houdt:
 • Grave N442 24.40 ha
 1. Dit betreft gronden met een agrarische bestemming en - gebruik, welke als ruilgrond beschikbaar zijn voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en Ecologische verbindingszones elders in het gebied:
 • Mill M259 19.85 ha
 • Grave N112 48.70 ha
 • Mill N1039 95.13 ha
 • Mill N309 08.40 ha
 • Cuijk L3715 53.15 ha (*)
 • Mill R156 41.05 ha (*)

(*) Deze percelen liggen op een kruispunt van twee nog te realiseren Ecologische Verbindingszones. De ontwikkeling van deze stroken EVZ op de percelen is verplicht.

In onderstaande bijlagen is aanvullende informatie te vinden voor de percelen in de afzonderlijke typen grondverkopen.

In de bijlage is aanvullende informatie te vinden voor de percelen in de afzonderlijke typen grondverkopen.

Interesse

In het gebiedsproces van De Verborgen Raamvallei is het uitgangspunt dat iedereen met goede plannen de kans moet krijgen om mee te doen en dat het transparant is op basis waarvan gekozen gaat worden tussen deze plannen.

De ‘grondpot’ is interessant voor iedereen die:

 • wil investeren in natuurontwikkeling;
 • kansen ziet voor deelname met eigen gronden aan een grondruil in combinatie met natuurontwikkeling;
 • geïnteresseerd is in de verwerving en/of inrichting van gronden uit de ‘grondpot’ in combinatie met natuurontwikkeling.

Planning

 • Start inschrijving: 23 mei 2022
 • Uiterste datum stellen van vragen: 20 juni 2022
 • Uiterste datum indienen plan en/of bod:
  • Gronden onder 1 en 2: 5 september 2022
  • Gronden onder 3: 27 juni 2022
 • Gunningsbesluit:
  • Gronden onder 1: 19 september 2022 (levering perceel z.s.m.)
  • Gronden onder 2: 11 oktober 2022 (levering percelen vanaf 1-1-2023)
  • Gronden onder 3: 2022 / 2023 (via kavelruil)

Het is uiteraard ook mogelijk dat de gronden niet worden gegund. Iedereen die interesse heeft getoond, wordt van dat besluit op de hoogte gebracht.

Contactpersonen en informatie

Vragen en/of schriftelijk reacties kan je met vermelding van “Gebiedsproces De Verborgen Raamvallei” sturen aan: