Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Oost-Brabant noodzakelijk


14 juli 2022

Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen dalen de waterstanden in sloten en beken snel. En uitgaande van de weersverwachting komt hier voorlopig geen verandering in. Daarom breiden we het bestaande onttrekkingsverbod met oppervlaktewater verder uit. Het is namelijk van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan. Het verbod gaat in op donderdag 14 juli 2022 en geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen, vijvers te vullen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Kaart met gebieden uitbreiding onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden.

Bekijk de kaart op ons waterdataportaal

Let op: In verband met de bruinrotbacterie, geldt in een deel van het overige gebied een beregeningsverbod uit oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten. Voor pootaardappelen geldt zelfs een landelijk verbod. Dit beregeningsverbod is ingesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bekijk de kaart om welke gebieden het gaat.

kaartje bij onttrekkingsverbod_uit_oppervlaktewater uitgebreid
Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden

Uitzonderingen op het verbod

 1. De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is:
  -Sambeekse uitwatering benedenstrooms stuw Waranda
  -Raam benedenstrooms stuw Kammenberg
  -Hertogswetering
  -Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse
 2. Water gebruikt voor het blussen van branden
 3. Weidepompen voor het water geven aan vee
 4. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage
 5. Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Waarom een onttrekkingsverbod?

We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt. Als we langer wachten, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen we dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Droogte tegengaan door water vast te houden

We zijn al langere tijd samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders bezig het water goed en langer vast te houden om te voorkomen dat het onnodig wegstroomt. De volgende maatregelen treffen wij:

 • Stuwen staan zo hoog mogelijk om water vast te houden
 • Maximaal water aanvoeren uit Maas en kanalen
 • Noodinlaat van Maaswater bij Sambeek
 • Buffers aangelegd om aanhoudende droogte te gebruiken voor achterliggend gebied (voorbeeld  zandwinplas Hoogdonk ten zuiden van Deurne, de Blauwe Poort bij Laarbeek en het peil van het Drongelens Kanaal is verhoogd
 • Waar nodig dichtzetten van vistrappen om te voorkomen dat water wegstroomt en waterlopen onder peil zakken.

Om droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Controle

Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kan het waterschap een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Wij voeren controles uit in het veld.

Perceelwijzerapp

Met de Perceelwijzer app kan een boer of tuinder heel makkelijk zien of een perceel wel of niet mag worden beregend en welke regels van toepassing zijn. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap. De app is gratis beschikbaar in de App Store of Play Store. Kijk voor meer informatie op www.perceelwijzer.nl.

Link naar het besluit