Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Zuidoost-Brabant


22 juni 2022

In het werkgebied van Aa en Maas zien we grote verschillen in grondwaterstanden en de hoeveelheid water in sloten en beken. Ten zuiden van Helmond viel er dit jaar aanzienlijk minder regen dan in de rest van ons werkgebied. Daar is het grondwaterpeil dan ook het laagst en zakt het water in sloten en beken weg. We voeren zoveel mogelijk water aan via de Maas en de Peelkanalen, maar dat is niet genoeg om het water in de sloten en beken op het gewenste peil te houden. Daarom stellen we per vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. In het zuidoostelijk deel van ons werkgebied mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater 2 gebieden
Gebieden waar het onttrekkingsverbod oppervlaktewater geldt

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening.

Bekijk de kaart op ons actuele waterportaal

Let op: In verband met de bruinrotbacterie, geldt in een deel van het overige gebied een beregeningsverbod uit oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten. Voor pootaardappelen geldt zelfs een landelijk verbod. Dit beregeningsverbod is ingesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bekijk de kaart om welke gebieden het gaat.

Uitzonderingen op het verbod

  • De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is: Sambeekse uitwatering, Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse)
  • Water gebruikt voor het blussen van branden
  • Weidepompen voor het water geven aan vee
  • Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage
  • Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Waarom een onttrekkingsverbod?

We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt. Als we langer wachten, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen we dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Droogte tegengaan door water vast te houden

We zijn al langere tijd samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders bezig het water goed en langer vast te houden om te voorkomen dat het onnodig wegstroomt. De volgende  maatregelen treffen wij:

  • Stuwen staan zo hoog mogelijk om water vast te houden
  • Maximaal water aanvoeren uit Maas en kanalen
  • Noodinlaat van Maaswater bij Sambeek;
  • Buffers aangelegd om aanhoudende droogte te gebruiken voor achterliggend gebied (voorbeeld  zandwinplas Hoogdonk ten zuiden van Deurne, de Blauwe Poort bij Laarbeek en het peil van het Drongelens Kanaal is verhoogd
  • Waar nodig dichtzetten van vistrappen om te voorkomen dat water wegstroomt en waterlopen onder peil zakken.

Om droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Controle

Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kunnen we een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Wij voeren controles uit in het veld.

Perceelwijzerapp

Met de Perceelwijzer app kan een boer of tuinder heel makkelijk zien of een perceel wel of niet mag worden beregend en welke regels van toepassing zijn. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap. De app is gratis beschikbaar in de App Store of Play Store. Kijk voor meer informatie op Perceelwijzer.

Besluit

Het besluit vind je op www.officielebekendmakingen.nl.