Bestaand onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater vanaf donderdag 4 augustus ook van toepassing op bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt


2 augustus 2022

In sloten en beken staat steeds minder water. Verschillende sloten vallen al droog. Hierdoor ontstaat schade aan planten en dieren zoals vissterfte. En ook de waterkwaliteit wordt minder. Reden voor ons om nog meer maatregelen te nemen om zo goed mogelijk water vast te houden en te zorgen dat het water blijft stromen. In een groot deel van ons werkgebied geldt al een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater (water uit sloten en beken). Tot nu toe was dit niet van toepassing op het besproeien van bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt (kapitaalintensieve teelten). Vanaf donderdag 4 augustus is dat wel het geval. Het onttrekkingsverbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening.

Bekijk de kaart op ons waterdataportaal

Let op: In verband met de bruinrotbacterie, geldt in een deel van het overige gebied een beregeningsverbod uit oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten. Voor pootaardappelen geldt zelfs een landelijk verbod. Dit beregeningsverbod is ingesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bekijk de kaart om welke gebieden het gaat.

Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater augustus 2022
Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden

Uitzonderingen op het verbod

1. De volgende beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is:

 • Sambeekse uitwatering benedenstrooms stuw Waranda
 • Raam benedenstrooms stuw Kammenberg
 • Hertogswetering
 • Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse)

2. Water gebruikt voor het blussen van branden
3. Weidepompen voor het water geven aan vee
4. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage

Waarom aanpassing op het bestaande onttrekkingsverbod?

We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt en blijft stromen. Doordat het de afgelopen periode heel droog en warm is geweest, staat er steeds minder water in de sloten en beken. Dit heeft gevolgen voor de stroming en temperatuur van het water. En dat heeft grote invloed op de kwaliteit van het water. Er zit minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Droogte tegengaan door water vast te houden

We zijn al langere tijd samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders bezig het water goed en langer vast te houden om te voorkomen dat het onnodig wegstroomt. De volgende maatregelen treffen wij:

 • Stuwen staan zo hoog mogelijk om water vast te houden
 • Maximaal water aanvoeren uit Maas en kanalen
 • Noodinlaat van Maaswater bij Sambeek
 • Buffers aangelegd om aanhoudende droogte te gebruiken voor achterliggend gebied
  (voorbeeld zandwinplas Hoogdonk ten zuiden van Deurne, de Blauwe Poort bij Laarbeek en het peil van het Drongelens Kanaal is verhoogd
 • Waar nodig dichtzetten van vistrappen om te voorkomen dat water wegstroomt en waterlopen onder peil zakken.

Om droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Controle

Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kunnen we een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Wij voeren controles uit in het veld.

Perceelwijzerapp

Met de Perceelwijzer app kun je als boer of tuinder heel makkelijk zien of een perceel wel of niet mag worden beregend en welke regels van toepassing zijn. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap. De app is gratis beschikbaar in de App Store of Play Store.

Naar de Perceelwijzer

Officiële bekendmaking

Lees de officiële bekendmaking