Grondwater oppompen bij de Hooge Raam en Esperloop vanwege hoge ecologische waarde


2 augustus 2022

De Esperloop en de Hooge Raam vallen benedenstrooms bijna droog. In tijden van droogte is er een protocol om door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop en de Hooge Raam te voorkomen. We kunnen hierdoor het oppervlaktewater aanvullen voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde, zoals de bijzondere ‘gewone bronlibel’ in de Esperloop. De pompen staan sinds 1 augustus op beide locaties aan.

In 2019 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van deze droogtemaatregel. Daarvoor is toen een vergunde grondwaterput aangelegd, waar we voor dat doel grondwater uit mogen onttrekken. De droge zomers die daarop volgden maakten we hier ook gebruik van.

Beschermde soort in Esperloop

De Esperloop heeft een opgave ‘Beekherstel Natuur’, wat betekent dat de ecologische doelen hier wat hoger zijn en we herstelmaatregelen uitvoeren vanwege de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). In het bosgebied bij de Esperloop komt de ‘gewone bronlibel’ (larven) voor. Anders dan de naam misschien doet vermoeden, is dit een beschermde soort volgens de Natuurbeschermingswet.

Deze bronlibel heeft stromend water nodig in de beek. Omdat door droogte het water ver is gezakt in de Esperloop en de stroming dreigt stil te vallen, pompen we grondwater op om de Esperloop van een beetje extra water te voorzien.

Hoge ecologische waarden Hooge Raam

Ook de Hooge Raam heeft een opgave ‘Beekherstel natuur’ met hogere ecologische doelen. Daarnaast stroomt de beek door een natte natuurparel en heeft een hoge ecologische waarde voor macrofauna met relatief veel kwetsbare en zeldzame soorten, zoals: de bijzondere kokerjuffers, eendagsvlieglarven en waterwantsen.

Bekijk de ecologische waardenkaart macrofauna

Droogval in Esperloop