Werkzaamheden Landgoed Heeswijk van start


3 februari 2021

In het beekdal van de Aa, tussen Heeswijk en Middelrode, ligt Landgoed Heeswijk. De bijzondere natuur op dit landgoed is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden. Waterschap Aa en Maas herstelt daarom samen met Brabants Landschap en andere gebiedspartners de kwaliteit van de natuur door verdroging tegen te gaan. De werkzaamheden starten begin februari 2021 en worden naar verwachting in juni 2021 afgerond.

Maatregelen

De provincie Noord-Brabant heeft de natuurgebieden van het Landgoed Heeswijk aangewezen als ‘Natte Natuurparel’. Deze bijzondere natuur wordt hersteld om verdere verdroging tegen te gaan. Het totale projectgebied is vijf kilometer lang. In dit gebied worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Verhogen (lokaal) van de grondwaterstanden.
  • De oude Kasteelmeander op het landgoed wordt zo ingericht dat bij een lage waterstand een meer stromende beek wordt gecreëerd. Er wordt gebaggerd en aanwezige drempels worden hiervoor gewijzigd. Stromend water is gunstig voor een goede leefomgeving voor dieren en planten.
  • De kasteelmeander wordt grotendeels gebaggerd, zodat er meer water doorheen kan.
  • Het waterbeheer wordt zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van zowel natuur als landbouw. Dit wordt gedaan door het herinrichten van de afwatering van het omliggende landbouwgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dempen of graven van sloten.

Samen met de streek

Samen met een klankbordgroep van belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de lokale IVN en Heemkundekring, uit de omgeving is de afgelopen jaren een projectplan opgesteld waarin de verschillende belangen goed zijn afgewogen. Zo is bij het opstellen van het plan rekening gehouden met de bestaande natuur, cultuurhistorie, recreatieve activiteiten, agrarische belangen en het waardevolle landschap.

Planning

Aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw B.V. start begin februari 2021 met de werkzaamheden. In afstemming met Brabants Landschap en Kasteel Heeswijk worden maatregelen getroffen zodat bezoekers zo min mogelijk overlast ervaren en er in het gebied nog goed gewandeld kan worden. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden voor het herinrichten van Landgoed Heeswijk in juni 2021 klaar.

Meer informatie over het project