Bedrijven met bedrijfswaterplan mogen grasland beregenen met grondwater


1 april 2019

Grondwaterstanden maar net hoog genoeg. De grondwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar, maar waterschap Aa en Maas heeft geen onttrekkingsverboden in hoeven voeren. Daarom mogen agrarische ondernemers en grondeigenaren die waterbesparende en water conserverende maatregelen hebben getroffen, hun grasland vanaf 1 april beregenen met grondwater.

Voor degenen die géén waterbesparende maatregelen hebben getroffen, blijft het standaard voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland met grondwater tot 1 juni van kracht. Dat verbod geldt ook voor graslandpercelen die in de beschermingszones rond natuurgebieden liggen.

Droogtemaatregelen blijven in tact

Door de droogte van de afgelopen periode heeft het waterschap, in samenwerking met grondeigenaren, meerdere maatregelen getroffen om water vast te houden. Zo staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds extreem hoog. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen. Omdat de grondwaterstanden maar net boven de grenswaarden voor een beregeningsverbod staan, blijven deze maatregelen waar nodig in tact.

Huidige grondwaterstanden

In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand Wanneer de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens, kleurt het punt rood. Wanneer meer dan de helft van het aantal meetpunten in een beregeningsdeelgebied rood kleurt, kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater.

Op onze website zijn de actuele grondwaterstanden ten opzichte van de grenswaarde in te zien.

Geen flexibiliteit in en rondom de natuur

De precieze begrenzing van beschermde gebieden ziet u op de kaart en in de stukken van de keur. Naast de gebieden waterhuishouding (EHS) en de attentiegebieden zijn nu ook de invloedsgebieden N2000 beschermd. Hier mag tot 1 juni niet beregend worden.

Waar wordt op 1 april naar gekeken?

Agrarische ondernemers die waterbesparende en water conserverende maatregelen uitvoeren, krijgen meer flexibiliteit voor het beregenen van grasland met grondwater vanaf 1 april. Om te voorkomen dat de geboden flexibiliteit toch leidt tot een afname van de voorraad grondwater, kan het waterschap een onttrekkingsverbod afkondigen. Vooralsnog zou een onttrekkingsverbod alleen voor het beregenen van grasland met grondwater gelden. Jaarlijks wordt op 1 april de actuele situatie getoetst.

Op onze website vind je meer informatie over het beregeningsbeleid. Hier staat ook de reden voor dit beleid en waar en wanneer dit van toepassing is.

Intrekken onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Hoewel het grondwatersysteem nog niet overal helemaal is hersteld, is dat wel het geval voor het oppervlaktewatersysteem. Er stroomt voldoende water door de beken en sloten in het werkgebied van Aa en Maas. Dit is een gevolg van de overvloedige regenval begin maart en een maximale wateraanvoer vanuit de Maas. Het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater kan daarom worden ingetrokken.