Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Beschrijving

Als u het niet eens bent met een beslissing van het waterschap, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen.      

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is in principe niet mogelijk tegen het vaststellen van verordeningen, plannen en beleidsregels. Als de mogelijkheid voor het indienen van een bezwaarschrift dan wel (administratief) beroep open staat, wordt dat bij de bekendmaking van het besluit aangegeven.

De bekendmaking van een besluit gebeurt door het sturen van de brief aan de belanghebbende of via een publicatie op deze website en op http://www.overheid.nl.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
 • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.
 • Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend.
 • U hebt belang bij het besluit. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om een financieel belang. Ook immateriële belangen tellen mee.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beslissing zijn ingediend bij het betreffende bestuursorgaan dat de beslissing in de eerste aanleg heeft genomen.

Bij een bekendmaking van een beslissing wordt aangegeven waar u uw bezwaarschrift naar toe kunt sturen. In het bezwaarschrift neemt u minimaal de volgende gegevens op: 

 • uw naam en adres
 • de dagtekening van uw bezwaarschrift
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht (in de praktijk werkt het effectiever als u een kopie van het besluit bij uw bezwaarschrift voegt)
 • de gronden van het bezwaar.
 • Uw handtekening

Uiteraard mag u uw bezwaarschrift onderbouwen met relevante kopieën en andere bescheiden.
Als uw bezwaarschrift niet aan deze eisen voldoet, krijgt u de gelegenheid om dit binnen de gestelde termijn te herstellen. Als u dat niet doet, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. In juridische termen wordt uw bezwaarschrift niet- ontvankelijk verklaard. Hetzelfde geldt wanneer u uw bezwaarschrift te laat indient.

Als het bezwaarschrift wel aan de eisen voldoet, maar u hebt zelf aangegeven dat u bepaalde stukken nog niet heeft of dat je het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen, dan krijgt u van het waterschap een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen.

Als u, zonder opgave van een (geldige) reden, uw bezwaarschrift niet op tijd aanvult, wordt het bezwaarschrift behandeld op basis van de informatie die bij het waterschap beschikbaar is.

Aanpak

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Op grond van de wet moet het waterschap de ontvangst van een bezwaarschrift aan de indiener schriftelijk bevestigen. Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om na ontvangst van een bezwaarschrift zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging te sturen.    

Als uw bezwaarschrift aan de hierboven genoemde eisen voldoet, ontvangt u in de meeste gevallen een uitnodiging voor een hoorzitting. Als u een gemachtigde hebt, worden u en uw gemachtigde uitgenodigd voor de hoorzitting. Zodra er belangen van derden in het geding zijn, worden die ook uitgenodigd. Bovendien wordt de ambtenaar van het waterschap, die bij het primaire besluit is betrokken ook uitgenodigd. Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling nader toe te lichten.    

Tot uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting kun je aanvullende stukken (bewijsstukken die uw standpunt onderbouwen) bij de secretaris van de hoorcommissie indienen. Hierbij is het aan te raden om kopieën van stukken in te dienen en originelen zelf te houden.
Als u geen gebruik wilt maken van het recht om te worden gehoord, maak je dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitnodiging aan de in de uitnodiging vermeldde contactpersoon bekend.

Beslissing op bezwaar

Na de hoorzitting maakt de secretaris van de hoorcommissie een verslag van de zitting op. Naar aanleiding van hetgeen tijdens de hoorzitting is besproken en de stukken die in het dossier zijn opgenomen, neemt het dagelijks bestuur een beslissing op het bezwaarschrift.

Intrekking bezwaarschrift      

Als u tijdens de bezwaarschriftenfase je bezwaarschrift wilt intrekken, kunt u dit het waterschap schriftelijk laten weten. Als u uw bezwaarschrift tijdens de hoorzitting wilt intrekken, kunt u dat mondeling aan de voorzitter van de hoorcommissie mededelen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt de genomen beslissing. Dit betekent dat er al uitvoering kan worden gegeven aan de beslissing van het waterschap. In juridische termen wil dit zeggen dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Het kan zijn dat het uitvoeren van de beslissing voor u onomkeerbare gevolgen heeft. Om een dergelijke situatie tegen te houden kunt u tijdens de bezwaarschriftenprocedure de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat er een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorlopige voorziening is geregeld in artikel 8:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, moet worden gericht aan de president van de rechtbank.      

Inhoud verzoekschrift
Hetverzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening moet onder andere de volgende gegevens bevatten:   

 • naam en adres
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan een voorlopige voorziening wordt gevraagd
 • de gronden van het verzoek
 • uw handtekening 
 • U moet bij het verzoekschrift een afschrift van het bezwaarschrift overleggen.           

Vergoeding van kosten in bezwaarprocedure

De hoofdregel in het bestuursprocesrecht is dat kosten die in het kader van de bezwaarprocedure worden gemaakt niet voor vergoeding in aanmerking komen.      

Kosten die in een beroepsprocedure worden gemaakt komen in beginsel wel voor vergoeding in aanmerking.

Bij het indienen van jouw bezwaarschrift kunt u het waterschap verzoeken om een vergoeding van de kosten die u noodzakelijkerwijs heeft moeten maken bij het indienen van uw bezwaarschrift. Als u in het gelijk wordt gesteld en het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt door het waterschap herroepen wordt, moet het waterschap een deel van de door jou gemaakte kosten vergoeden. Het waterschap kan onder andere een vergoeding geven van de kosten van een advocaat of een professionele rechtsbijstandverlener en van de kosten van een getuige of deskundige als blijkt dat u deze daadwerkelijk nodig hebt.

 1. De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures kent een vergoedingsplicht in de gevallen waarin het bestreden besluit wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid aan het waterschap is te wijten. Het vergoedingscriterium is opgenomen in artikel 7:15 en 7:28 Awb. In het vergoedingscriterium kunnen drie zaken worden onderscheiden. 
  Het waterschap herroept het primaire besluit
  Vereist is dat het primaire besluit wordt herroepen. Herroeping vindt plaats als het waterschap in de beslissing op bezwaar vaststelt dat de primaire beslissing niet in stand kan blijven. Er vindt in de regel geen herroeping plaats als in de bezwaarfase de gronden die aan het primaire besluit ten grondslag lagen worden gewijzigd of aangevuld, zolang de eindbeslissing in bezwaar gelijk blijft aan het oordeel in primo. Wordt een besluit niet herroepen, dan komen de gemaakt kosten voor rekening van de bezwaarmaker. Bij louter formele fouten of gebreken in de motivering behoeft het besluit als zodanig niet te worden herroepen. Het oorspronkelijke besluit moet inhoudelijk onjuist zijn geweest.
 2. De herroeping vindt plaats wegens de onrechtmatigheid van het besluit
  Het waterschap dient de kosten te vergoeden als het besluit in strijd met het recht is genomen. In het geval van een herroeping van een gebonden beschikking staat de onrechtmatigheid vast. Als de herroeping daarentegen plaatsvindt op beleidsinhoudelijke gronden, is er geen sprake van onrechtmatigheid.
 3. De onrechtmatigheid is aan het waterschap te wijten
  Als de onjuistheid van het besluit te wijten is aan de bezwaarmaker, bijvoorbeeld omdat hij/ zij niet tijdig de juiste gegevens heeft verstrekt, bestaat er geen recht op vergoeding. Fouten van de rechtshulpverlener worden in beginsel aan de belanghebbende toegerekend.

Beroep indienen bij de rechtbank


Als u het niet eens bent met de beslissing van het waterschap op uw bezwaar, kunt u tegen die beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank.
Onderaan de beslissing op uw bezwaarschrift staat meestal het adres van de rechtbank waarnaar u het beroepschrift kunt sturen. Belangrijk is dat je het beroepschrift indient bij de griffier van de rechtbank, ter attentie van de sector Bestuursrecht.
In tegenstelling tot het indienen van een bezwaarschrift moet u zich bij het indienen van een beroepschrift realiseren dat hier kosten aan zijn verbonden.