Vispassage Crèvecoeur


De spuisluis Crèvecoeur in de Oude Dieze regelt het peil in de Dieze. Dankzij de sluis houdt ‘s-Hertogenbosch droge voeten en kunnen schepen vanaf de Maas naar de Zuid-Willemsvaart varen. De sluis is alleen een barrière voor vissen die vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen om zich in de beken voort te planten. Daarom legden we een vispassage aan, voor onder andere de winde, kopvoorn en riviergrondel.

Locatie

Vispassage Crèvecoeur ligt in 's-Hertogenbosch, bij spuisluis Crèvecoeur. Dit is bij de monding van de Dieze in de Maas. De vispassage heeft een enorm bereik via de Dieze en de beekdalen van de Dommel en de Aa.

Planning

De aanleg van de vispassage is afgerond en de passage is in juni 2012 officieel geopend.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben een zogenoemde bekkentrap-vispassage aangelegd;
  • We hebben met kleine stapjes van 8 centimeter een peilverschil van 1,6 meter overbrugd;
  • We zorgden voor een natuurlijke uitstraling van de vispassage in het landschap;
  • We zorgden voor waterveiligheid: de passage is afsluitbaar bij hoogwater;
  • We verlegden een waterkering en creëerden zo een uiterwaard op het perceel van de vispassage;
  • We richtten het perceel ecologisch in met moerassige laagtes, amfibieënpoelen en wilgenstruweel;
  • We installeerden een visteller aan de bovenstroomse kant van de vispassage.

Samenwerkingspartners

  • Provincie Noord-Brabant
  • Rijkswaterstaat
  • Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de vispassage Crèvecoeur:

Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HoWaBo)

Inlaatwerk van de waterberging voor 's-Hertogenbosch

We hebben De Gement in Vught en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebieden om ‘s-Hertogenbosch te beschermen tegen hoog water.