Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven


Het pimpernelblauwtje is een beschermde vlindersoort en komt in Nederland alleen nog voor in het natuurgebied de Moerputten. De vlinder leeft op blauwgraslanden. Dat is ‘natte’ natuur met zeldzame plantensoorten die het veld een blauwe gloed geven. Waterschap Aa en Maas ging samen met partners aan de slag in de Moerputten en het Vlijmens Ven om de zeldzame natuur te herstellen en de waterhuishouding van het natuurgebied en het achterliggende, agrarische gebied te verbeteren.

Locatie

Het projectgebied Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven ligt ten westen van 's-Hertogenbosch en is 700 hectare groot. Het gebied heeft overlap met het gebied van het project Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HoWaBo).

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben voormalige landbouwgrond afgegraven en maaisel van blauwgraslanden aangebracht;
 • We hebben (zeldzame) planten en dieren meer kans gegeven zich hier te ontwikkelen;
 • We gebruikten de afgegraven grond gedeeltelijk voor de aanleg van kades in het HoWaBo-gebied;
 • We hebben sloten gegraven, sloten gedempt en sloten afgedamd;
 • We legden stuwen, windmolens en gemalen aan;
 • We hebben het watersysteem voor de landbouw gescheiden van het systeem voor de natuur;
 • We hebben het project kunnen realiseren dankzij het LIFE+-programma van de EU;
 • We organiseerden een internationaal congres in het kader van LIFE+-project Blues in the Marshes.

Planning

In augustus 2016 is het afgraven van de bovenste grondlaag (gemiddeld veertig centimeter) afgerond. Daarmee is een eind gekomen aan het grondtransport in het projectgebied. Ook alle waterhuishoudkundige maatregelen zijn opgeleverd en het project is afgerond.

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Vught
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Gemeente Heusden
 • ZLTO
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • De Vlinderstichting

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Moerputten:

Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HoWaBo)

Inlaatwerk van de waterberging

We hebben De Gement in Vught en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebieden om ‘s-Hertogenbosch te beschermen tegen hoog water.