Hoe zit het met de vuilstort in Leegveld?


Recent zijn er slootjes gegraven rondom de vuilstort. De oplettende voorbijganger heeft dit wellicht gezien. Waarom hebben we dat gedaan? Dat lichten we graag toe.

De voormalige vuilstort ligt binnen het projectgebied van Leegveld. De afgelopen jaren hebben omwonenden en ook gemeente Deurne zorgen geuit over het verhogen van de grondwaterstanden en het effect ervan op de vuilstort. Daarom is het uitgangspunt gehanteerd dat we het grondwaterpeil onder de vuilstort niet gaan wijzigen.

Slootjes als een soort gracht

Uit het onderzoek is gebleken dat we dit kunnen regelen met een stelsel van

IMG-20230502-WA0002
Slootjes rondom het terrein

slootjes en twee regelbare stuwen. Deze slootjes zijn inmiddels aangelegd. Ze functioneren met de regelbare stuwen als een soort gracht om het terrein waarbinnen de vuilstort is gelegen.

Peil beheren met stuwen

Als uit de metingen van de peilbuizen rondom de vuilstort blijkt dat het grondwaterpeil dreigt te stijgen, kan dit met behulp van de stuwen worden voorkomen. Door de stuwen te verlagen, wordt ook de waterstand in de slootjes verlaagd en daarmee voorkomen dat het grondwater stijgt.

Monitoren van waterpeil en waterkwaliteit

Hoe wordt de hoogte van het grondwaterpeil en de waterkwaliteit dan gemonitord? Dat hebben we met gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant afgestemd:

  • Het waterschap is verantwoordelijk voor de grondwaterpeilen. Wij bedienen de stuwen rondom de vuilstort. Tegelijkertijd houden we ook met peilbuizen de grondwaterstand rondom de vuilstort in de gaten. Deze peilbuizen zijn voor iedereen inzichtelijk in het online portaal.
  • De gemeente Deurne is als eigenaar van de grond onderhoudsplichtig en verantwoordelijk voor de grondwaterkwaliteit rondom de vuilstort. De gemeente zal de kwaliteit van het grondwater rondom de vuilstort periodiek monitoren.
  • De provincie Noord-Brabant heeft als taak erop toe te zien dat zowel de gemeente als het waterschap hun taken en verantwoordelijkheden goed vervullen.

Laatste meting

Onlangs hebben we nog een meting gedaan naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. Hieruit bleek dat er momenteel geen verontreiniging van het water in de buurt van de vuilstort is. Nu de verantwoordelijkheden en de taakverdeling helder zijn, zetten we, de overheden, ons in om eventuele risico’s rondom de vuilstort tot een absoluut minimum te beperken en te beheersen voor nu en in de toekomst.

Terug naar projectpagina Leegveld