Nieuwe plannen voor Wijboschbroek en omgeving (fase 3)


Jaren geleden voerden we in natte natuurparel Wijboschbroek al maatregelen tegen verdroging uit, met name aan en rondom de Biezenloop (fase 1). De maatregelen in het nu vastgestelde projectplan Waterwet Wijboschbroek gaan voornamelijk over het middengebied (fase 2). En er komt ook een fase 3. Wat houdt die in?

1. Maatregelen voor het noordwestelijk deel

Voor het noordwestelijk deel van Wijboschbroek zijn meer maatregelen nodig om de verdroging tegen te gaan. Welke dat zijn, kunnen we nu nog niet zeggen. Dat hangt met name af van het effect van de maatregelen in het middengebied.

Het juiste waterpeil in Wijboschbroek komt vanwege de bijzondere natuur erg nauw. Daarom is het goed om te monitoren hoe de uitgevoerde maatregelen in het middengebied uitpakken, wat de effecten zijn. Voor het monitoren houden we een periode aan van 2025 tot en met 2027. Deze aanpak is in overleg met Staatsbosbeheer uitgewerkt.

Wat nu al loopt en blijft doorlopen, is de grondverwerving van de resterende percelen voor Natuurnetwerk Brabant in het noordwestelijk deel. Er is in ieder geval ongeveer 6 hectare nodig; over een extra 3 hectare wordt nog gesproken.

2. Klimaatbestendig watersysteem

Naast het natuurherstel voor Wijboschbroek, is een klimaatbestendig watersysteem tussen het aanliggend agrarisch gebied erom heen en het bebouwd gebied van Schijndel ook belangrijk. Zodat niet alleen de natuur, maar ook de landbouw over voldoende en gezond water beschikt, in droge en natte tijden.

Hiervoor gaan we een watersysteemanalyse uitvoeren. Daarmee starten we eind 2024, begin 2025. Voor de analyse is het belangrijk rekening te houden met ontwikkelingen rondom afkoppeling van regenwater en uitbreiding van het bebouwde gebied. Wij volgen de initiatieven van gemeente Meierijstad in deze op de voet.

Vervolgens kunnen we samen met gemeente, bewoners en gebruikers van het gebied onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor een klimaatbestendig watersysteem anno 2050.

Terug naar hoofdpagina