Dassen in Wijboschbroek? Hoe zit dat?


Wie goed rondkijkt in Wijboschbroek, ontdekt veel sporen van dassen. Dat is best bijzonder, want van oorsprong is het natuurgebied geen geschikte leefomgeving voor deze dieren. Hoe zit dat? Wat betekent het plan om verdroging tegen te gaan voor deze beschermde diersoort?

Wroetsporen, latrines (putjes met uitwerpselen), afdrukken van pootjes.... Dassen zijn behoorlijk actief in Wijboschbroek, vooral ’s nachts. Ze verlaten dan hun burcht en gaan op zoek naar voedsel. Onderweg eten ze eigenlijk alles op: eikels, bosvruchten, paddenstoelen, slakken, kevers, muizen en kikkers. En vooral ook wormen, die wroeten ze met hun neus uit de grond.

Geschikt leefgebied

In Wijboschbroek zijn pas sinds begin 21e eeuw dassenburchten bekend. Het natuurgebied wordt in historische informatie niet genoemd als een geschikt leefgebied voor deze dieren. Dassen bouwen hun burchten graag hoog en droog. Wijboschbroek is een leembos: een nat woud met een zachte en modderige bodem. Dat dassen nu op deze plek leven, heeft te maken met de verdroging van het natuurgebied.

Dassen behoren tot de diersoorten die ‘baat’ hadden bij de verdroging van Wijboschbroek. Maar we hebben plannen om die verdroging juist tegen te gaan. Om de bijzondere natuur die afhankelijk is van natte omstandigheden in stand te houden. Wat betekenen die plannen dan voor de dassen?

Sporen van de das

Onderzoek door dassenexpert

Wijboschbroek zal als leefgebied voor dassen in ieder geval minder aantrekkelijk worden. Daar hebben we aandacht voor richting het uitvoeren van de plannen. Ook omdat de das een beschermde diersoort in de Wet Natuurbescherming is.

Op ons verzoek voerde een onafhankelijke dassenexpert dit voorjaar onderzoek uit naar de aanwezigheid van dassen in Wijboschbroek. De belangrijkste bevinding is dat de dassenpopulatie groter is dan werd gedacht. Er zijn dassenburchten aangetroffen die nog niet bekend waren.

Dassenburcht

Hoe nu verder?

Samen met de dassenexpert brengen we nu in kaart wat de effecten van de plannen zijn voor de dassen, en hoe daarmee om te gaan. Waarschijnlijk is het nodig om een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming aan te vragen voor verlies van essentieel leefgebied. Dat betekent ook dat we compenserende maatregelen zullen treffen. In een van de volgende nieuwsbrieven lees je hier meer over.

Terug naar hoofdpagina