Nieuwe maatregelen voor robuust watersysteem


Waterschap Aa en Maas bereidt een tweede set aan maatregelen voor om een robuust watersysteem in De Maashorst te realiseren. Het gebied kampt al lange tijd met droogte en de gevolgen van verdroging. Dat zien we aan het dalende grondwaterpeil. De oorzaken ervan worden momenteel in kaart gebracht. Daarna stellen we een plan op met effectieve maatregelen voor de korte en lange termijn. Dat doen we in samenspraak met onder meer de landbouw- en natuurorganisaties.

Op korte termijn valt te denken aan maatregelen als het dempen van watergangen of plaatsen van extra stuwen, op langere termijn bijvoorbeeld aan het omvormen van naaldbos naar loofbos. Het grondwaterpeil moet omhoog. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in waterbeheerplan en het provinciaal grondwaterconvenant.

Iets meer op peil

Eerder voerden we voor hetzelfde doel verschillende deelprojecten uit in de Maashorst. De Venloop, de Groote Wetering en Grensweg zijn heringericht. Ook plaatsten we vorig jaar een aantal LOP (landbouw ontwikkelplan) -stuwen en rijplaatstuwen. Water kan daardoor langer worden vastgehouden en heeft meer tijd om de grond in te zakken. “Deze maatregelen, plus de neerslag in 2021 en 2022, zorgden ervoor dat de grondwaterstand in de Maashorst weer iets meer op peil is”, vertelt dagelijks bestuurslid Ernest de Groot. “Een deel van die winst zal echter weer wegzijgen via de grindrijke en zandige ondergrond. We proberen dat proces te vertragen door de waterstand boven streefpeil te stuwen. Ondertussen werken we aan structurele oplossingen met de tweede set maatregelen.”

Gesprekken met omgeving

De voorbereidingen voor extra maatregelen zijn gestart. Het onderzoek om de oorzaken van de verdroging in kaart te brengen, loopt. We zijn over de opgave met organisaties als ZLTO en Stichting Natuur- en Milieuorganisaties De Maashorst, gemeenten en Staatsbosbeheer in gesprek. Ook gaan we binnenkort aan tafel met perceeleigenaren en direct omwonenden van een aantal waterlopen in het gebied. Met name om plannen te toetsen en na te gaan wat op korte termijn mogelijk is. De voorkeursrichting van maatregelen moet voor de zomer bekend en gedeeld zijn met de omgeving.

Korte en lange termijn

Ernest: “Kleinere maatregelen kunnen we in overleg met de omgeving meteen oppakken en uitvoeren. Grotere maatregelen moeten worden uitgewerkt naar een projectplan Waterwet. Dit vraagt wat meer tijd.” Dat gebeurt naar verwachting na de zomer. Het uitvoeren van die maatregelen staat dan gepland voor volgend jaar. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is een derde set aan maatregelen mogelijk als de benodigde gronden hiervoor beschikbaar zijn.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van dit project? Meer informatie vind je op www.aaenmaas.nl/maashorst. Volg de laatste ontwikkelingen en meld je direct aan voor de digitale nieuwsbrief.