Update Hooge Raam/Halsche Beek (juni 2023)


Al vele jaren geleden werden er plannen gemaakt voor dit mooie gebied rondom de beide beken; in het Provinciaal beleid als Natte Natuurparel benoemd. Zo is in 2018 door een breed samengestelde projectgroep heel hard gewerkt aan de Visieschets Hooge Raam-Halsche Beek. De integrale en breed gedragen schets is toendertijd één op één overgenomen in het gebiedsplan van de Verborgen Raamvallei. Vanaf 2019 lijkt het heel stil te zijn geworden, maar achter de schermen is er het nodige gebeurd.

Tegelijkertijd met de oplevering van de Visieschets Hooge Raam-Halsche Beek adviseerde de projectgroep immers aan gebiedstrekker waterschap Aa en Maas om vooral in te zetten op kavelruil / grondverwerving, onderzoeken op te starten en metingen te gaan verrichten.

Daar is het waterschap mee aan de slag gegaan. En met succes. Vele kavels ruilden de afgelopen periode van eigenaar en het is duidelijk welke gronden omgevormd kunnen gaan worden van landbouw naar natuur. Peilbuizen zijn geplaatst en leveren de nodige informatie op over (grond)waterstanden. De profielen van de beken en de hoeveelheid water dat er doorheen stroomt zijn geanalyseerd. En er zijn diverse (ecologische) onderzoeken uitgevoerd.

Waar staan we nu?

In het najaar van 2022 heeft het waterschap de planvorming weer opgepakt. Weer is de samenwerking gezocht met partners. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Milieuvereniging Land van Cuijk, Esters Heem, Myllesheem, gemeente Land van Cuijk, gemeente Maashorst, Brabants Landschap, IVN, Dassenwerkgroep, Natuurlijk Landerd, Dorpsraad Escharen, enkele buurtbewoners en grondeigenaren en de provincie Noord-Brabant sloten aan. Samen zijn we er in geslaagd om een prachtig plan te maken.

In deze bijlage vindt u de plankaart (pdf, 3.8 MB). Het wordt een pareltje!

Hoofddoel van het plan is het natuurlijk beekherstel van de Hooge Raam en de Halsche Beek. Daarnaast worden de verworven landbouwgronden rondom die twee beken ontwikkeld tot prachtige natuur, passend in haar omgeving. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met het veranderende klimaat en is er ook gedacht aan verfraaiing van het landschap, het behoud en herstel cultuurhistorische elementen en de recreatieve toegankelijkheid van het gebied.

Het plan dat nu voorligt is een Voorontwerpplan. Na de zomer 2023 gaat het projectteam het plan definitief maken met als doel dat het eind 2023 door het bestuur kan worden vastgesteld. Als alles meezit, kan eind 2024 al de eerste schop de grond in.

Meer informatie over het project Hooge Raam/Halsche Beek