Wat hebben we gedaan?


In 2020 zijn sessies met omwonenden en belangstellenden georganiseerd voor de kop van ‘t Gulden Land. Op basis van de ideeën en wensen uit die sessies is in 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek, om de potentie van het gebied voor natte graslanden, hooilanden en bos te bekijken. In het najaar van 2021 kwam het definitieve ontwerp tot stand. Deze is uitgewerkt naar een ontwerp-projectplan Waterwet.

Het ontwerp-projectplan Waterwet Ecologische verbindingszone en beekherstel 't Gulden Land lag van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022 ter inzage. Op 20 april 2022 hielden we een inloopbijeenkomst waar zo'n 40 belangstellenden op afkwamen. Het definitief projectplan Waterwet lag van 19 september tot en met 31 oktober 2022 ter inzage via www.officielebekendmakingen.nl. De documenten zijn ook te raadplegen op deze projectpagina.

Nu bereiden we de uitvoering voor. We stellen de bestekstekeningen op en vragen de vergunningen aan. De aanbesteding van dit project start naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Er zijn twee ontwerpen gemaakt. Eén voor een noordelijke en één voor een zuidelijke variant. De zuidelijke variant lijkt in verband met grondverwerving de meest haalbare optie. In 2021 is ecologisch onderzoek uitgevoerd ten zuiden van de RWZI Aarle-Rixtel om de ecologische waarde van het gebied in kaart te brengen. Nu liggen de werkzaamheden voor de waterharmonica stil. Het waterschap start in opdracht van het algemeen bestuur een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de waterharmonica. Deze RWZI is namelijk een geschikte locatie om nieuwe technieken toe te passen.

Er zijn een aantal knelpunten en mogelijke verbindingen voor de rondgang in kaart gebracht. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld. Die wordt in 2022  en 2023 verder uitgewerkt. Zo zijn er plannen voor het plaatsen van beweegvoorzieningen, ofwel Atletic Skills Models. Deze zijn geschikt voor actief en veelzijdig sporten. En er wordt gewerkt aan elementen in het gebied die de entrees markeren. Meer informatie hierover is opgenomen in de nieuwsbrief van november 2022.

De ontwerpen voor de beek en de brug zijn klaar en verwerkt in een ontwerp-projectplan Waterwet. Deze lag ter inzage vanaf 8 juli 2022 tot en met 19 augustus 2022. Naar verwachting start in het voorjaar van 2023 de uitvoering van dit project.

De mogelijkheden voor horeca bij de kanalensplitsing zijn verkend. Op 17 november is een visie op het horecapaviljoen gepresenteerd aan de gemeenteraad  van Laarbeek. Op 9 december gaf de gemeenteraad aan horecaontwikkeling op deze plek niet passend te vinden. De plannen worden niet verder uitgewerkt.