Wat hebben we gedaan?


In 2020 zijn sessies met bewoners georganiseerd voor de kop van ‘t Gulden Land. Op basis daarvan is in 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt. Ook zijn diverse onderzoeken, zoals bodemonderzoek, uitgevoerd om de potentie van het gebied voor natte graslanden, hooilanden en bos te bekijken. In het najaar van 2021 leveren we naar verwachting het definitieve ontwerp op en ronden we alle voorwaardelijke onderzoeken af.

Er zijn twee ontwerpen gemaakt. Eén voor een noordelijke en één voor een zuidelijke variant. De zuidelijke variant lijkt in verband met grondverwerving de meest haalbare optie. In 2021 wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd ten zuiden van de RWZI om de ecologische waarde van het gebied in kaart te brengen.

Er zijn een aantal knelpunten en mogelijke verbindingen voor de rondgang in kaart gebracht. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld. Die wordt in 2021 verder uitgewerkt.

Voor het deels herinrichten van de Gulden Aa zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat de bodem vervuild is en gesaneerd moet worden. De ontwerpen voor de beek en de brug zijn klaar en in het voorjaar van 2022 start de uitvoering van dit project.

Er zijn gesprekken gevoerd met een mogelijke ontwikkelaar. De ontwikkelaar voert nu een haalbaarheidsstudie uit. Een eerste visie op een horecapaviljoen is op 17 november 2021 toegelicht door Cedrus Vastgoed en Pauwert architectuur tijdens de commissievergadering Ruimtelijk domein in Laarbeek.