Wat hebben we gedaan?


In 2020 zijn sessies met omwonenden en belangstellenden georganiseerd voor de kop van ‘t Gulden Land. Op basis van de ideeën en wensen uit die sessies is in 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek, om de potentie van het gebied voor natte graslanden, hooilanden en bos te bekijken. In het najaar van 2021 kwam het definitieve ontwerp tot stand. Deze is uitgewerkt naar een ontwerp-projectplan Waterwet.

Het ontwerp-projectplan Waterwet Ecologische verbindingszone en beekherstel 't Gulden Land lag van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022 ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerp-projectplan met bijlagen vind je ook op deze pagina onder Documenten. Op 20 april 2022 hielden we een inloopbijeenkomst waar zo'n 40 belangstellenden op afkwamen.

Er zijn twee ontwerpen gemaakt. Eén voor een noordelijke en één voor een zuidelijke variant. De zuidelijke variant lijkt in verband met grondverwerving de meest haalbare optie. In 2021 is ecologisch onderzoek uitgevoerd ten zuiden van de RWZI om de ecologische waarde van het gebied in kaart te brengen. Nu liggen de werkzaamheden voor de waterharmonica even stil. Het waterschap wil onder meer in gesprek met de klankbordgroep vaststellen of er voldoende draagvlak is voor een dergelijke ontwikkeling op deze locatie.

Er zijn een aantal knelpunten en mogelijke verbindingen voor de rondgang in kaart gebracht. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld. Die wordt in 2022 verder uitgewerkt.

Voor het deels herinrichten van de Gulden Aa zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat de bodem vervuild is en gesaneerd moet worden. De ontwerpen voor de beek en de brug zijn klaar en verwerkt in een ontwerp-projectplan Waterwet. Naar verwachting start in het voorjaar van 2023 de uitvoering van dit project.

De mogelijkheden voor horeca bij de kanalensplitsing zijn verkend. Op 17 november is een visie op het horecapaviljoen gepresenteerd aan de gemeenteraad  van Laarbeek. Op 9 december gaf de gemeenteraad aan horecaontwikkeling op deze plek niet passend te vinden. De plannen worden niet verder uitgewerkt.