Kop van Aarle-Rixtel – Terugkoppeling en schetsontwerp


Op 16 december 2020 is een informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen voor de kop van Aarle-Rixtel. De inwoners en belanghebbenden die eerder hebben deelgenomen aan een werksessie zijn hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze online bijeenkomst hebben we met inwoners en stakeholders besproken wat er met hun eerdere inbreng, opgehaald tijdens werksessies op 9 juli  2020,  is gebeurd. Daarnaast hebben we de ideeën van de studenten van het Helicon besproken en de voorlopige plannen voor het gebied gepresenteerd. Tot slot is een doorkijkje naar het vervolg gegeven. Ondanks de beperkingen van een online bijeenkomst was er veel ruimte voor vragen.

In de kop van Aarle-Rixtel willen we graag meer natuur, water en recreatie ontwikkelen. Ideeën daarvoor zijn opgehaald in de zomer tijdens twee interactieve sessies met inwoners en belanghebbenden. Uit die sessies bleek dat wandelen, natuurbeleving, rust en zicht op water erg belangrijk waren voor de nieuwe inrichting. Grote drukte of festiviteiten zijn niet wenselijk voor het gebied. Na de input van inwoners zijn twee expertsessies georganiseerd. Hier konden experts reageren op de voorlopige plannen en nadenken over de concrete invulling van de inwonerswensen.

Voorlopige plannen

Tijdens de online bijeenkomst is het voorlopig ontwerp getoond via verschillende doorsnedes van het gebied. Zo zag men de plannen voor verkeer en parkeren, recreatie, water en groen.

Op de Havenweg is een fietsstraat ontworpen, waar auto’s te gast zijn tot aan het toekomstige horecapunt. Verder rondom het gebied  is een fiets- en wandelpad gepland waar helemaal geen auto’s rijden. Er zijn plekken gereserveerd voor parkeren, zodat ook minder valide mensen het gebied in kunnen. Het is expliciet niet de bedoeling om grote parkeerplaatsen aan te leggen wat grote groepen mensen zou aantrekken. Op dit moment is het idee om de parkeerplaatsen te camoufleren met natuur. Een bewoner oppert het idee van een voedselbos. Dat is misschien mogelijk. Eventueel is een parkeerplaats buiten de toegangspoort mogelijk, daar wordt nog naar gekeken. Op deze plannen werd positief gereageerd.

Digitale informatiebijeenkomst december 2020

Daarnaast is een kaart getoond waarop de recreatieplekken zijn aangegeven. De plek voor eventuele horeca is helemaal bovenaan in de kop. Er liggen nog geen definitieve plannen voor de invulling van het horecapunt. Het uitgangspunt is dat de horecagelegenheid in ieder geval niet te grootschalig, hoogwaardig en gericht op de natuur moet zijn. Op de plek van het horecapunt is ook ruimte voor spelen. Natuur gerelateerde voorzieningen, zoals boomstronken, kunnen dienen als speelplek voor kinderen. Het idee van speelplekken vonden de inwoners prima als deze natuurlijk en kleinschalig werden opgezet. Daarnaast werd het idee van kleine uitstapjes voor kinderen naast de wandelroutes geopperd. Ook zijn er struin- en wandelpaden gepland waardoor het mogelijk wordt om verschillende routes door het gebied af te leggen.

Sommige inwoners waren bezorgd of de horeca de rust niet zou verstoren. Door de gemeente is benadrukt dat voorwaarden aan de horeca moeten worden gesteld, bijvoorbeeld aan drukte en duurzaamheid. Kleinschaligheid is belangrijk. De horeca moet de natuur niet storen. Op dit moment is het horecapunt nog onderworpen aan een haalbaarheidsstudie. Volgens het projectteam is het een goede aanvulling op het gebied. Voor het idee van een natuurcentrum bood het IVN aan om mee te denken.

Ook is een kaart met plannen voor water getoond. Sommige plekken zullen worden vernat, zodat een diverse natuurlijkontwikkeling plaats kan vinden. Ook zijn poelen ingetekend. Later in het proces wordt nog eens goed naar de poelen gekeken in het kader van bijvoorbeeld veiligheid en bezonning.  Daarnaast wordt een robuust beekdal ontwikkeld, met onder andere natuurvriendelijke oevers en een smalle Aa in de zomer en een brede beek bij grotere afvoeren. Ook is de loop van de Aa wat losser opgezet. Een goede doorstroming is nog steeds mogelijk, maar de Aa loopt straks minder strak door het gebied. Voor het ontwerp van de Aa en de natuur moeten we rekening houden met een kerosineleiding die door het gebied loopt. Ter hoogte van de leiding (strook van 10 meter) mag geen diep wortelende beplanting komen.

Tot slot bespraken we de kaart waarop het groen zichtbaar is. Rondom de kop zijn boomsingels gepland. Binnenin is er ruimte voor (vochtige) broekbossen. Het plan is om ongeveer 50% bosschage te planten en 50% open structuur aan te houden, zodat mooie zichtlijnen kunnen worden gecreëerd. Langs de sloten komt opgaande beplanting. Een deel van het akkerland blijft zoals het is en ook het woonwagenkamp blijft bestaan. Er is gesproken over herenboeren, maar dat blijkt niet haalbaar omdat het gebied te klein is. Het zou niet passen met de andere plannen met betrekking tot natuurbemiddeling. Het projectteam onderzoekt verder de mogelijkheid van een voedselbos, een ijsvogelmuur en verhogingen voor zwaluwen. Een suggestie van de inwoners was om bij de akkerlanden meer Brabantse begroeiing te realiseren, bijvoorbeeld Meidoorns en Wilgen.

Over het algemeen waren de aanwezigen tevreden over de plannen. De inwoners willen zo veel mogelijk natuur en zo veel mogelijk water, maar ook kansen voor wandelen en spelen werden goed ontvangen.

Bekijk de sheets van de presentatie terug (pdf, 3 MB)

Studenten denken mee

De plannen zijn ook besproken met studenten van de Helicon opleiding Outdoor en Recreatie. In november zijn we met de studenten op pad geweest. Ze hebben meegedacht over het gebied. Opvallend was dat ze het gebied heel mooi vonden. Ze vonden het jammer dat ze het gebied niet goed in konden en vonden het wat kaal. Ze raadde dus aan om daar wat aan te doen. Verder hadden ze ingrijpende ideeën: een uitkijktoren, een groot meer, een mountainbike route en veel wandelroutes. Voor het wandelen hadden ze ook creatieve ideeën, o.a. een geocacheroute of een speleo. Helaas leent de mountainbike route zich niet voor dit gebied, omdat het te klein is en geen doorgaande route. De uitkijktoren nemen we mogelijk wel mee. Die past mooi in het idee van natuurbeleving. Een uitkijktoren zou eventueel ook bij de waterharmonica of bij het horecapunt gerealiseerd kunnen worden. Dat wordt onderzocht.

Vervolgtraject

Na deze sessie wordt het voorlopig ontwerp aangepast. Met name de ideeën van de ijsvogelmuur, de uitstapjes voor kinderen naast de wandelpaden, het voedselbos worden onderzocht om eventueel mee te nemen naar het definitief voorlopig ontwerp. Dit verwachten wij eind januari 2021 klaar te hebben en wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Na het voorlopig ontwerp wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in een projectplan waterwet dat wordt voorgelegd middels een inspraakprocedure. Daarna zal de aanbesteding starten. We verwachten in 2022 te kunnen beginnen aan de uitvoering van de plannen. Voor de gemeente Laarbeek is de planning om het plan in 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad. De planning is optimistisch, maar daar is ook reden toe. Tot slot verwachten wij begin volgend jaar een nieuwe nieuwsbrief toe te sturen.

logo Gulden Land ALT RGB

Op de website www.aaenmaas.nl/guldenland kunt u meer informatie vinden over de ontwikkelingen in ’t Gulden Land. Meld u daar ook aan voor de nieuwsbrief om in de toekomst op de hoogte te blijven. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider Ernst-Jan Melisie (emelisie@aaenmaas.nl).