Deelprojecten


Voor het gebied is een gebiedsvisie (pdf, 30 MB) opgesteld. Die visie werken we samen met inwoners en belanghebbenden uit naar een concreet ontwerp. Dat doen we momenteel in 4 deelprojecten:

We willen het gebied klimaatbestendig maken en de natuur zoveel mogelijk herstellen. Dat gaan we doen door 1,1 km van de Aa te ontwikkelen tot een natuurlijke beek in combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone. Daarnaast maken we een natuurgebied van 12,3 ha in de kop van 't Gulden Land. De Aa wordt onderdeel van dit natuurgebied.

In het gebied ligt een rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI). We onderzoeken of een waterharmonica een nuttige schakel kan zijn tussen de waterzuivering en het natuurlijke watersysteem. Deze zal dan in de nabije omgeving worden aangelegd. Water uit de RWZI is gezuiverd en bevat slechts wat bacteriën en reststoffen uit het afvalwater. Een waterharmonica brengt weer leven in het water en verzacht de overgang van RWZI-water naar het natuurlijke water in de Aa.

Gemeente Helmond en Laarbeek verkennen de mogelijkheden om een deel van het zandpad langs de Zuid-Willemvaart om te vormen tot een halfverhard pad. Het doel is om dit pad voor iedereen toegankelijk te maken, maar wel de landelijke uitstraling te bewaren. Vanuit de rand van ’t Gulden Land kun je het gebied in voor een wandeling over een goed netwerk van onverharde en halfverharde paden.

Gemeente Helmond wil De Bundertjes tot natuurgebied ontwikkelen en het verbinden met percelen in Laarbeek. Voordat ze het gebied kan inrichten moet een aantal percelen verworven worden. Ook wil de gemeente in dit gebied samen met het waterschap 1,3 km van de Gulden Aa deels herinrichten. We verleggen de beek voor een deel en leggen er poelen aan. Daardoor gaat de beek op sommige plekken sneller of juist langzamer stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en maakt de beek aantrekkelijker voor planten en diersoorten. Ook wordt de stuw net voor de aansluiting met de Aa passeerbaar voor vissen gemaakt. En er wordt een nieuwe brug aangelegd.