In gesprek met waterschap Aa en Maas


Wat doet waterschap Aa en Maas eigenlijk met alle informatie en vragen uit keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten wanneer een beek of gebied anders wordt ingericht? Hoe worden deze reacties verwerkt en hoe krijgen ze een plekje in een concreet plan? We leggen het in het kort uit.

Het maken van een ontwerp voor een deelproject dat voortkomt uit het Gebiedsplan Raam, zoals voor de Graafsche Raam, bestaat uit verschillende fasen en in elke fase haalt het waterschap reacties op uit de omgeving. Dit gebeurt in gesprekken met grondeigenaren, tijdens online- of offline bijeenkomsten of via telefonisch of mailcontact. Alle vragen, opmerkingen, randvoorwaarden en wensen van de belanghebbenden over de mogelijke aanpassingen in de omgeving van de Raamvallei worden door het waterschap systematisch bijgehouden in een speciaal programma genaamd Relatics. Hierin worden de persoonsgegevens zorgvuldig bewaard en gebruikt volgens de privacyrichtlijnen van de AVG.

Om te komen tot een inrichtingsontwerp waar iedereen achter staat worden de wensen en randvoorwaarden van de belanghebbenden hierin zo goed en zo veel als mogelijk meegenomen. Bij de afweging of wensen in het ontwerp meegenomen kunnen worden of niet, wordt gekeken naar verschillende dingen. Zo wordt bepaald of een wens bijdraagt aan het doel van de beekinrichting, of het past bij de hydrologische opgave in het gebied, of het niet in strijd is met het waterschapsbeleid en of de wens (financieel) haalbaar en realiseerbaar is. Praktische voorbeelden zijn bijvoorbeeld een goed peilbeheer voor de landbouw en het behoud van zicht op de beek. Het waterschap weegt elke wens en randvoorwaarde apart af en legt vervolgens vast wat ermee gedaan wordt. Belanghebbenden worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van de afweging van het waterschap. Dit kan gebeuren bij een presentatie van een ontwerp of persoonlijk een-op-een.

Een aparte categorie van wensen zijn de mogelijke meekoppelkansen. Dit zijn wensen die niet direct verband houden met de opgave in het gebied, maar hier wel bij aansluiten. Denk hierbij aan het versterken van het recreatieve netwerk of het herkenbaar maken van cultuurhistorische objecten. Om te bepalen of deze meekoppelkansen ook een plek krijgen in het ontwerp, stemt het waterschap af met de initiatiefnemers en andere omgevingspartijen zoals de gemeente. Als de meekoppelkans past in het gebied, uitvoerbaar is en (financieel) haalbaar, dan wordt deze meegenomen in het ontwerp. Door gesprekken met de omgeving wordt het ontwerp gevoed en aangepast aan de in het gebied levende wensen.

Heb je vragen over hoe jouw wensen en ideeën meegenomen worden in een  project? Neem dan contact op met de desbetreffende projectleider of omgevingsmanager van het project.

Meer informatie over het Gebiedsplan Raam