Ecologische Verbindingszones in de Verborgen Raamvallei


De ecologische verbindingszones (EVZ’s) vormen een essentiële bouwsteen van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Door groene verbindingen te leggen tussen de natuurgebieden zorgen zij ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken. Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. Echter, de ecologische verbindingszones zijn er niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijker voor de mens.

Dat geldt zeker ook in het gebied van de Verborgen Raamvallei. Op de flanken van de Verborgen Raamvallei liggen de grotere natuurgebieden. Daartussen liggen vele houtwallen en beken die veelal een verbindende functie hebben, de EVZ’s. Het kan gaan om een droge verbinding (voor met name dagvlinders, struweelvogels, reptielen en kleine zoogdieren) of om een natte verbinding (voor amfibieën, vissen en libellen, waarbij kleine zoogdieren en dagvlinders mee profiteren). Of een combinatie van beide.

Een speciale projectgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van Brabants Landschap, Gemeente Cuijk – Grave – Mill, Waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant –waarbij ecologische deskundigheid en gebiedskennis bijeenkomt - heeft in een rapportage en op kaart weergegeven wat de exacte EVZ-opgave is.

EVZ Raamvallei

Op bovenstaande kaart (klik op de kaart voor een download) zijn alle EVZ’s in de Raamvallei opgenomen. In een aparte lijst (pdf, 96 kB) staan de trajectnummers genoemd voor meer uitleg. Voor de rode lijntjes geldt nog een grote opgave. Voor de lichtgroene lijntjes dienen nog wat aanvullende maatregelen worden genomen. Daarnaast zijn er nog specifieke doelen voor de Kamsalamander (stippellijntjes) en in een zone voor de Sleedoornpage.

Met deze rapportage is er echter nog geen EVZ gerealiseerd. Er is nog veel uitwerking, doorzettingsvermogen en creativiteit nodig voor de realisatie van EVZ’s. Het is enorm belangrijk dat er een koppeling wordt gelegd tussen groen en grond. Voor de financiering van de EVZ’s wordt met name gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

In prinicipe wordt het volgende proces doorlopen

 1. De Werkgroep brengt de EVZ exact in kaart en adviseert over de invulling van de EVZ:
  a.    Wat is het doel van de verbinding
  b.    Welke bestaande elementen zijn er reeds en wat is de kwaliteit hiervan (eventuele kwaliteitsimpuls)
  c.    Moeten extra elementen worden toegevoegd
  d.    Advies over benodigdheden voor het goed functioneren van de evz
 2. De eigendomssituatie in de omgeving van de evz wordt in beeld gebracht met gebiedskenners (kavelruilcoördinator, grondzaken gemeenten en waterschap.
  a.    Zijn er eigendommen van overheden of terreinbeheerders in te zetten voor de evz (losse pachtpercelen, direct inrichten of als ruilgrond ; vaste pachtpercelen, te ontpachten?
  b.    Bij welke grondeigenaren zijn kansen voor grondruil, grondverwerving of zelfrealisatie. Er zijn vast en zeker ‘slechte hoekjes’ waar invulling kan worden gegeven aan een EVZ
 3. Gesprekken met grondeigenaren
 4. Grondverwerving en grondruil door trekker (waterschap / gemeente)
 5. Inrichting door trekker of particulier.

Het ideale scenario vanuit het ecologische advies is belangrijk, maar niet doorslaggevend. Wanneer op een andere plek gronden vrijkomen, wordt vanuit grond aan de ecologen gevraagd of het een zinvolle plek betreft. De EVZ-lijntjes op de kaart worden daarmee zoekgebieden, wat de realisatie van de verbindingen uiteindelijk ten goede komt.

Zo wordt getracht om de komende jaren invulling te geven aan alles EVZ’s. Mocht u vragen hebben of zelf interesse hebben om invulling te geven aan (een deel van) een EVZ, dan kunt u zich richten tot Rob Christiaans (06-27745171/rchristiaans@brabant.nl)