Analyse peilbuizen Raamvallei


In de periode februari/ maart 2020 heeft het waterschap 24 nieuwe peilbuizen geplaatst in de Raamvallei om de grondwaterstanden te meten. Naast de nieuwe peilbuizen maken we in het meetnet gebruik van reeds bestaande peilbuizen. Het doel van de gegevens die deze peilbuizen ons opleveren is om de huidige situatie in beeld te brengen, zodat na uitvoering van de maatregelen (herinrichting van de Lage Raam met o.a. de peilverhoging bij de stuwen Egweg en Meisevoort) de effecten op het grondwater in beeld kunnen worden gebracht.

De metingen in de hele Raamvallei zijn altijd te bekijken op het Portaal Raamvallei. In dit artikel geven we een korte analyse van de informatie die deze peilbuizen hebben opgeleverd in de omgeving van de Gasselse Loop en de Graafsche Raam. Zo weet je in de toekomst hoe je de informatie in het Portaal kan lezen. Op de kaart zijn de locaties waar over gesproken wordt aangegeven.

Locaties meetpunten

Invloed van weer op de grondwaterstanden

In grafiek 1 zijn de volledige meetreeksen opgenomen van de peilbuizen die zijn geplaatst tussen de Graafsche Raam en de Gasselse Loop. Uit de metingen is op te maken dat 2021 een ander verloop heeft dan 2020. Dit heeft vooral een relatie met het weer (zie gemeten neerslag KNMI in grafiek 1). In de eerste maanden van het jaar is in 2020 veel meer neerslag gevallen dan in 2021. In de zomer van 2021 is juist veel meer neerslag gevallen dan in de zomer van 2020. Dit is goed terug te zien in de grondwaterstanden. In de eerste maanden van het jaar is de grondwaterstand in 2020 hoger dan in 2021. In de zomer van 2021 zijn de grondwaterstanden juist hoger dan in 2020.

De hoge waterstand op de Maas in juli  2021 werd veroorzaakt door extreem weer in Limburg en België.

In de meetreeks van peilbuis RAAMV05_G zijn in de zomermaanden enkele dipjes te zien. Een mogelijke oorzaak hiervan is het onttrekken van grondwater door een nabijgelegen beregeningsput.

Figuur 1
Grafiek 1

Invloed van oppervlaktewater/ peilbeheer op de grondwaterstanden

In grafiek 2 zijn dezelfde meetreeksen opgenomen aangevuld met de waterstand in de Graafsche Raam en de Maas benedenstrooms van Grave voor het jaar 2021. Het peil in de Graafsche Raam wordt o.a. gemeten bij stuw 108NOS (locatie is op de kaart aangegeven). Het peil in de Maas wordt gemeten benedenstrooms van de grote stuw in de Maas bij Grave (nabij gemaal van Sasse). 
 
Het peil in de Graafsche Raam was afgelopen jaar vrij constant op twee kleine pieken na in februari en juli. Door hoogwater op de Maas in die periodes kon de Graafsche Raam niet meer vrij afwateren op de Maas. Gelijktijdig viel er veel neerslag in het stroomgebied. Bij het KNMI-station Mill is op 15 juli 2021, 42mm neerslag gemeten. Om het overtollige water af te voeren naar de Maas is gemaal van Sasse ingeschakeld. Het peil in de Graafsche Raam is in die periodes 20 à 30 cm hoger geweest dan het streefpeil. Vanwege de korte duur is het effect op de grondwaterstanden beperkt geweest.

Figuur 2
Grafiek 2