Analyse peilbuizen Raamvallei (2023)


In de periode februari/ maart 2020 heeft het waterschap 24 peilbuizen geplaatst in de Raamvallei om de grondwaterstanden te meten. In februari 2022 zijn daar nog eens 13 peilbuizen bijgekomen op verzoek van ingelanden. Er zijn ook nog 11 peilbuizen geplaatst t.b.v. participatieve monitoring, waarbij door de grondeigenaren zelf handmetingen worden verricht. In de omgeving staan ook nog verschillende peilbuizen die al voor aanvang van het project aanwezig waren. 
 
Het doel van de gegevens die deze peilbuizen ons opleveren is om is de huidige situatie in beeld te brengen, zodat na uitvoering van de maatregelen (herinrichting van de Lage Raam met o.a. de peilverhoging bij de stuwen Egweg en Meisevoort) de effecten op het grondwater in beeld kunnen worden gebracht.

De metingen in de hele Raamvallei zijn altijd te bekijken op het Portaal Raamvallei. In dit artikel geven we een korte analyse van de informatie die deze peilbuizen hebben opgeleverd. Zo weet je in de toekomst hoe je de informatie in het Portaal kan lezen. Op de kaart zijn de locaties waar over gesproken wordt aangegeven.

1

Invloed van weer op de grondwaterstanden

In onderstaand grafiek zijn de metingen van de grondwaterstand van alle 37 peilbuizen weergeven. Op basis van dit figuur is natuurlijk geen goede analyse per peilbuis te maken. Wat wel opvallend is, is dat alle meetreeksen dezelfde trend laten zien. Dat komt omdat de grondwaterstanden sterk worden beïnvloed door het weer.

2

In de volgende grafiek hieronder is één van de peilbuizen uitgelicht met daarin de een beschrijving van de verschillende gebeurtenissen. Opvallend is dat de relatief korte meetperiode veel extremen en records kent qua temperatuur en neerslag.

bijlage 1

Invloed van oppervlaktewater/ peilbeheer op de grondwaterstanden

In onderstaand grafiek is dezelfde meetreeks opgenomen aangevuld met de waterstand in de Graafsche Raam en de Maas. Het peil in de Graafsche Raam wordt o.a. gemeten bij stuw 108NOS. Het peil in de Maas wordt gemeten bovenstrooms van de grote stuw in de Maas bij Grave (nabij gemaal van Sasse).

bijlage 2

Het peil in de Graafsche Raam was afgelopen jaren vrij constant rond het streefpeil van 7,15 m+NAP. Enkele uitzondering zijn daarop perioden met hoogwater op de Maas en/of veel neerslag. Dit gaat bijna altijd gepaard met de perioden waarin ook de grondwaterstand hoog is. Neerslag komt dan sneller tot afvoer waardoor de waterstand in het oppervlaktewater sneller stijgt.

Door het verhogen van de waterstand in de Graafsche Raam  zal ook de grondwaterstand hoger worden. Dit draagt bij aan meer waterconservering en betere omstandigheden voor natuurontwikkeling. Met de peilbuizen en de meetpunten in het oppervlaktewater kunnen we de effecten van de peilverhoging op het grondwater volgen en zonnodig bijsturen.

Participatieve monitoring

In het kader van participatieve monitoring zijn 11 peilbuizen geplaatst zodat grondeigenaren zelf de grondwaterstanden kunnen controleren en registreren. Van de peilbuis ‘Escharen’ (zie onderstaand figuur) zijn de meeste registraties beschikbaar. De registraties bij vergeleken met de nabijgelegen peilbuis RAAMV08_G (zie kaartje voor de locatie). De handmetingen komen goed overeen met de automatisch geregistreerde grondwaterstanden. Dit geeft vertrouwen in de kwaliteit van de metingen.

3