Gebiedsgerichte aanpak Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek


Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch ligt het Natura 2000-gebied Vlijmens ven, Moerputten & Bossche Broek. Een gebiedsgerichte aanpak voor dit gebied moet ons op weg helpen naar een Brabant met voldoende schoon water, schone lucht, gezonde bodem en minder stikstof: condities die goed zijn voor mens, leefomgeving, natuur en landbouw. Met waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen als verstedelijking en infrastructuur en ruimte voor energie. Het gebied Vlijmens Ven, Moerputten, Bossche Broek is één van de 17 gebieden in Brabant waar een verkenning is uitgevoerd om de opgaven op een rij te zetten en te bepalen of een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak ons helpt op weg naar het realiseren van die opgaven.

Locatie

Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch en omvat o.a. het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek. Het gebied is gelegen in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden.

Wat gaan we doen?

We gaan een gebiedsvisie maken. De belangrijkste opgaven hierin zijn:

 • De Natura 2000-opgave staat centraal, met vooral eisen aan herstel van de kwelstroom (verhoging waterstanden in de zone er omheen) en aan de vermindering van stikstofuitstoot;
 • De landbouw moet zodanig versterkt worden dat het perspectief biedt voor de boeren die doorgaan en past bij de langere termijn beelden voor duurzame landbouw (kringloop, grondgebonden, extensief etc.);
 • Er is vanuit Aanpak Hoogwater ’s-Hertogenbosch e.o. een grote opgave om water te bergen, die in en nabij dit gebied moet worden opgelost;
 • Er is een opgave om de oppervlaktewaterkwaliteit op orde te brengen (KRW-doelen);
 • Er liggen koppelkansen met opgaven voor verstedelijking, energietransitie, recreatie, natuurontwikkeling buiten N2000, herstel van de waarde weidevogelgebied en herstel van het karakteristieke open landschap met cultuurhistorische landschapselementen.

Planning

In 2023 gaan we een visie opstellen voor het gebied. Hiervoor zullen de uitkomsten van de eerdere verkenning worden vertaald naar ruimtelijke opgaven en keuzes worden gemaakt om tot een concreet gebiedsplan met maatregelen te komen. Om hier te komen zal in 2023 op diverse vlakken extra informatie worden verzameld en onderzoeken worden uitgevoerd. Uiteindelijk komt er een compleet pakket met maatregelen dat in de komende jaren zal worden uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan?

De verkenning voor dit gebied is eind 2022 afgerond, waarbij o.a. alle opgaven, initiatieven en lopende ontwikkelingen in beeld zijn gebracht.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap De Dommel
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Gemeente Vught
 • Gemeente Heusden
 • ZLTO
 • Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt
 • Natuurmonumenten
 • Staatsbosbeheer

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Gebiedsgerichte aanpak Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek:

Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving

Inlaatwerk HoWaBo

We willen ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed beschermen tegen hoogwater. Daarom onderzoeken we de concrete opgave en mogelijke oplossingsrichtingen.

Contact

Albert Vrielink

Albert Vrielink 1 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
06 13 91 53 46
E-mail
avrielink@aaenmaas.nl

Chloë Jansen

Functie
Junior Projectleider
Telefoon
06 39 29 07 44
E-mail
cjansen@aaenmaas.nl