Kopie van Ecologische Verbindingszones: Leijgraaf, Groote Wetering, Schijndelse- en Molenheide Loop


De Astense Aa is een beekdal dat begint ten zuidoosten van Neerkant. Ten zuiden van Helmond mondt de Astense Aa uit in de Aa. We delen in dit project het traject van de Astense Aa op in twee delen, vanwege de locatie en het verschil in werkzaamheden.

Het traject waar het waterschap aan de slag gaat loopt grotendeels langs de grens tussen de gemeente Deurne en de gemeente Asten. De in te richten delen in dit project verspreid uit elkaar, maar deze zijn grofweg gelegen tussen het begin van de Astense Aa bij het kanaal van Deurne bij Neerkant en de samenkomst met de Soeloop, net ten noorden van de A67. Op verschillende percelen worden Ecologische verbindingszones, al dan niet in combinatie met een natuurvriendelijke oever, gerealiseerd.

Bij de Astense Aa Benedenstrooms, ter hoogte van ‘De Berken’, onderzoeken we of het haalbaar is om op verschillende plekken maatregelen te nemen (aanleggen poelen en aanplanten struiken/bomen) ten behoeve van de herintroductie van de boomkikker en kamsalamander. Hiermee wordt invulling gegeven aan een ambitie van Brabants Landschap. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan de EVZ die hier al aanwezig is.

De Soeloop is de belangrijkste bovenloop van de Astense Aa en wordt vooral gevoed door water uit de Deurnsche Peel. Door de Soeloop in te richten als Ecologische Verbindingszone verbinden we de Deurnesche Peel met de natuur langs Astense Aa. We gaan hier een ecologische verbindingszone aanleggen van 1 kilometer. Daarnaast gaan we de beek ‘herinrichten’. Dit betekent dat we over hetzelfde traject ook herstelmaatregelen nemen in de Soeloop die bijdragen aan een betere ecologische toestand van de beek.

De Oude Aa is over enkele kilometers een grensbeek tussen de gemeenten Helmond en Deurne, maar ze ligt het grootste deel van zijn loop in de gemeente Deurne. De in te richten percelen liggen versnipperd langs de Oude Aa. We leggen op de locaties een ecologische verbindingszone aan, op sommige locaties in combinatie met een natuurvriendelijke oever. Daarnaast maken we bij 6 stuwen een vispassage, zodat vissen de stuwen kunnen passeren.