Op weg naar het voorkeursalternatief


Al dit voorwerk was nodig voor de laatste stap in de verkenningsfase waar we nu naar toe gaan werken: het ontwerpen van het voorkeursalternatief. Het komend half jaar zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De beste elementen uit de twee kansrijke alternatieven worden samengevoegd tot het voorkeursalternatief.

Hiervoor is informatie nodig vanuit verschillende kanten: Onder andere de milieueffecten die in beeld gebracht worden, de berekeningen die gedaan worden op basis van het bodemonderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd en informatie uit dijkgesprekken.

Dijkgesprekken

De komende maanden plannen we twee rondes van dijkgesprekken met directe bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden langs de dijk.  Hierin bespreken we de mogelijke maatregelen per locatie. Ook de leden van de werkateliers worden weer betrokken. Belangrijk is daarnaast dat we het komend half jaar de (nieuwe) gemeenteraden goed informeren over de voortgang van de plannen rond de dijkverbetering.

Zomer: concept-voorkeursalternatief

In de zomer hopen we het concept klaar te hebben van een goed onderbouwd voorkeursalternatief. Zodat in de tweede helft van het jaar het waterschapsbestuur, de gemeenteraden en de provincie kunnen besluiten of we met het dan voorliggende voorkeursalternatief verder mogen naar de planuitwerkingsfase.