Terugblik werkateliers Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


Er zijn inmiddels drie series van drie online werkateliers gehouden. De laatste serie vond afgelopen week plaats. De werkateliers zijn verdeeld in drie deelgebieden: Neerloon-Overlangel-Reek, Grave en Cuijk.

In het eerste werkatelier heeft het waterschap de kansen en uitdagingen in het gebied geïnventariseerd. In het tweede werkatelier zijn de bouwstenen per thema besproken. Een bouwsteen is een maatregel voor een specifieke uitdaging. Bijvoorbeeld wanneer de dijk sterker gemaakt moet worden, dan kan dat op verschillende manieren. Denk aan het aanbrengen van extra klei of met behulp van een constructie zoals een damwand. De klei en de damwand zijn dus twee bouwstenen, die in verschillende situaties toepasbaar zijn. Er zijn ook gebiedsbouwstenen. Dit zijn bouwstenen binnen thema’s zoals natuur, duurzaamheid, recreatie, cultuurhistorie, verkeer, wonen en werken. Bouwstenen passen als een puzzel in elkaar op verschillende locaties. Combinaties van bouwstenen vormen een mogelijke oplossing.

Mogelijke oplossingen

In het derde werkatelier hebben de deelnemers aan het werkatelier verhaallijnen besproken van de mogelijke oplossingen die opgesteld worden. Denk hierbij aan een mogelijke oplossing die alle bouwstenen combineert om de dijk bereikbaar en beleefbaar te maken. Dit geeft een impuls aan recreatie en toerisme. Of juist een combinatie van bouwstenen die zorgen voor een natuurlijke dijk die ecologische kansen op en rond de dijk verzilvert.

Van mogelijke oplossingen naar kansrijke alternatieven

In het komende werkatelier #4 (medio april) worden de consequenties van deze mogelijke oplossingen besproken. Hoe zou het gebied er uit zien wanneer deze scenario’s realiteit zouden worden? De beste onderdelen uit de mogelijke oplossingen worden na de zomer verwerkt in twee tot drie kansrijke alternatieven.