Terugblik vierde werkateliers Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


Eind maart en begin april 2021 vonden de vierde werkateliers in het kader van de dijkverbetering Cuijk-Ravenstein plaats. Net als bij de derde werkateliers gebeurde dit via een online bijeenkomst  per deelgebied: Neerloon-Overlangel-Reek (NOR), Grave en Cuijk. Per deelgebied waren ongeveer tien deelnemers aanwezig.

De werkateliers stonden in het teken van de “Mogelijke oplossingen” die in de afgelopen periode door het projectteam zijn uitgewerkt. Deze stap in de verkenning is bedoeld om alle mogelijkheden in beeld te brengen. Alle input van zowel techniek als omgeving zijn vertaald naar bouwstenen en verwerkt in de mogelijke oplossingen. Op deze manier vergeten we niks en kunnen alle mogelijkheden goed afgewogen worden. Om de bouwstenen logisch te kunnen combineren is voor elke mogelijke oplossingen een verhaallijn gemaakt. De verhaallijnen bij de mogelijke oplossingen zijn in het derde werkatelier uitgebreid toegelicht door landschapsarchitect Matthijs Willemsen. Deze verhaallijnen zijn:

  1. Dijkversterking met zo min mogelijk ruimtelijke impact;
  2. Krachtige ontwikkeling van een vitaal en prachtig landschap;
  3. Iconische cultuurhistorie en dijkversterking verbinden;
  4. Natuurlijk Maaslandschap;
  5. Beleefbaar en toegankelijk Maaslandschap.

Mirobord

De vraag voor het vierde werkatelier was: zijn de mogelijke oplossingen compleet? Hebben we echt alles in beeld? Doordat de mogelijke oplossingen een grote bandbreedte aan maatregelen bevatten, prikkelden ze de verbeelding. Dit leidde tot boeiende gesprekken over onder andere natuurontwikkeling en het terugbrengen van cultuurhistorische elementen. Zodra de deelnemers een opmerking hadden, werd dit door ons genoteerd in het zogenaamde Mirobord. Deze werkwijze is te vergelijken met het plakken van geeltjes op een poster.

Mirobord van Mogelijke oplossing 3: Cultuurhistorie Grave

Mirobord van Mogelijke oplossing 3: Cultuurhistorie Grave

Vooruitblik

De werkateliers werden afgesloten met een vooruitblik naar de komende periode waarin de voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen in beeld worden gebracht. Hiermee kunnen we een gezamenlijk voorstel doen voor twee of drie kansrijke alternatieven voor de dijkverbetering. De kansrijke alternatieven bestaan uit een combinatie van veelbelovende elementen uit de mogelijke oplossingen. De kansrijke alternatieven worden nader uitgewerkt en onderzocht. Er wordt onder andere een milieu effectrapportage voor gemaakt en een kostenraming. Uiteindelijk leidt dit eind 2022 tot één voorkeursalternatief. Half juni vindt het vijfde werkatelier plaats.