Nota kansrijke alternatieven vastgesteld


Op dinsdag 21 december 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas de nota kansrijke alternatieven voor het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein vastgesteld. Deze nota is weer een volgende stap om te komen tot het voorkeursalternatief wat eind 2022 bekend moet zijn.

Bekijk de Nota Kansrijke Alternatieven

Wat vooraf ging

Voor de zomervakantie heeft het waterschap vijf mogelijke oplossingen gepresenteerd. Daarna zijn deze mogelijke oplossingen beoordeeld op de bijdrage aan de veiligheidsopgave, de maatschappelijke meerwaarde en de haalbaarheid. De beoordeling is enerzijds uitgevoerd door de technisch deskundigen. Daarnaast hebben de werkatelierleden een beoordeling gedaan door middel van een enquête. Samen heeft dit geleid tot de twee kansrijke alternatieven, die nu vastgesteld zijn.

Verschillen tussen de twee kansrijke alternatieven

De belangrijkste verschillen tussen de twee alternatieven zijn:

Alternatief 1

  • Versterking van de dijk zoveel mogelijk met grondbermen aan de binnenzijde van de dijk;
  • Grave: waterkering als lijn op huidige tracé (inclusief innovatieve mogelijkheden als glas, opduwbaar, mobiel etc.).

Alternatief 2

  • Versterking van de dijk is een combinatie van bermen aan de binnenkant en klei-inkassingen aan de buitenkant van de dijk;
  • Waterkering als onderdeel van bredere stadsontwikkeling/verlegging tracé.

* Binnendijks is landkant, buitendijks is rivierkant

Belangrijke conclusie uit beoordeling is dat veel van de benoemde meekoppelkansen onafhankelijk zijn van de wijze van versterken van de dijk. Voorbeelden hiervan zijn een doorgaand fietspad, verbeteren verkeersveiligheid, behouden en verbeteren van natuurlijke en cultuurhistorische elementen. De belangrijkste vragen voor het voorkeursalternatief hierbij zijn: is het wenselijk en is het financierbaar?